Czas trwania projektu: od 01.10.2012 do 30.06.2013

Założenia:

Projekt dotyczy organizacji w roku akademickim 2012/2013 zajęć edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-ruchowych oraz rozwijających zainteresowania dla osób starszych w oparciu o wolontariat.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób starszych, mieszkańców Gdyni przez zorganizowanie bogatej oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, artystycznych, hobbystycznych, ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat.

Projekt przyczyni się do trwałego zwiększenia oferty zajęć w ramach organizacji czasu wolnego dla mieszkańców Gdyni w wieku 60+ oraz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym przez ich udział w wolontariacie kompetencji.

Projekt obejmuje organizację 53 grup zajęciowych dla 400 beneficjentów – mieszkańców Gdyni w wieku 60+. Zajęcia prowadzić będzie grupa 33 wolontariuszy (m.in. osoby w wieku poprodukcyjnym), których kompetencje zostaną zwiększone o wiedzę z zakresu podstaw gerontologii oraz organizacji wolontariatu). Zajęcia odbywać się będą według stałego tygodniowego harmonogramu w lokalu Fundacji w centrum miasta z dogodnym dojazdem ze wszystkich dzielnic. Od zajęć komercyjnych, jakie znaleźć można na rynku, projekt odróżnia się minimalną, symboliczną odpłatnością dla beneficjentów na poziomie 30 zł za semestr.

Realizacja:

2012:

Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. W projekcie udział bierze 414 gdynian w wieku 60+, którzy uczestniczą w 60 grupach zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, hobbystycznych, rekreacyjno-ruchowych i warsztatów komputerowych). Przeciętnie każdy uczestnik bierze udział w 1,5 zajęć. Zajęcia prowadzi 33 wolontariuszy, z tego 5 osób po dwa zajęcia.
Wszyscy uczestnicy regularnie uczestniczą w zajęciach (większość zajęć odbywa się co tydzień, kilka zajęć raz na dwa tygodnie). Dzięki realizacji zróżnicowanych zadań oraz sprzyjającym warunkom stworzonym w Fundacji uczestnicy tworzą coraz bardziej zintegrowaną i aktywną społeczność: nie tylko uczestniczą w zajęciach, ale spędzają razem wolny czas w Fundacji, organizują wystawy, małe uroczystości i spotkania.
Zaangażowanie uczestników w zajęcia wyraża się m.in. pięknymi pracami wykonywanymi podczas zajęć.
Prace prezentowane są na stronie www.fundacjafly.pl/galeria-zdjec. Wszystkie zajęcia pozwalają rozwijać pasje i zainteresowania naszych beneficjentów, na które wcześniej, w czasie pracy zawodowej, nie mieli czasu. Niektórzy ze słuchaczy dopiero teraz odkrywają swoje uzdolnienia.

2013:

Wszystkie zakładane cele zostały osiągnięte zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. W projekcie w 2013 roku udział wzięło 414 gdynian w wieku 60+, którzy uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych (wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, hobbystycznych, rekreacyjno-ruchowych i warsztatów komputerowych). Przeciętnie każdy uczestnik bierze udział w 1,5 zajęć. Zajęcia prowadziło 38 wolontariuszy (33 umowy - 5 osób prowadziło 2 zajęcia: Pierzakowski, Ignatowska, Daruk, Kaptur, Lichnerowicz). Zajęcia odbywały się w 60 grupach i trwały 82,5 godzin tygodniowo.
Wszyscy uczestnicy regularnie uczestniczyli w zajęciach (większość zajęć odbywało się co tydzień, kilka zajęć raz na dwa tygodnie). Dzięki realizacji zróżnicowanych zadań oraz sprzyjającym warunkom stworzonym w Fundacji uczestnicy stworzyli zintegrowaną i aktywną społeczność: nie tylko uczestniczącą w zajęciach, ale spędzającą razem wolny czas w Fundacji, organizującą wystawy, małe uroczystości i spotkania.
Zaangażowanie uczestników w zajęcia wyrażało się m.in. pięknymi pracami wykonywanymi podczas zajęć. Prace prezentowane są na stronie http://www.fundacjafly.pl/en/galeria-zdjec/category/6-nasze-prace dokumentacja fotograficzna z zajęć znajduje się na stronie http://www.fundacjafly.pl/en/galeria-zdjec/category/68-2012-2013-zajecia Wszystkie zajęcia pozwoliły rozwijać pasje i zainteresowania naszych beneficjentów, na które wcześniej, w czasie pracy zawodowej, nie mieli czasu. Niektórzy ze słuchaczy dopiero teraz odkryli swoje uzdolnienia. Udział w kursach komputerowych na kilku poziomach pozwolił na podwyższenie kompetencji cyfrowych 98 osób. Kurs na poziomie podstawowym ukończyło 36 osób i był to przełom w życiu beneficjentów – wejście do świata internetu.

 Budżet:

Całkowity koszt: 304.180 zł
Dotacja MPiPS: 186.822 zł

Nr projektu: 615/II/2012/ASOS