Czas trwania projektu: od 01.07.2013 do 31.12.2013

Założenia:

Projekt dotyczy organizacji zajęć edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-ruchowych oraz rozwijających zainteresowania dla osób starszych w oparciu o wolontariat. Głównym celem projektu jest aktywizacja osób starszych, mieszkańców Gdyni przez zorganizowanie bogatej oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, artystycznych, hobbystycznych, ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat.

Projekt przyczyni się do trwałego zwiększenia oferty zajęć w ramach organizacji czasu wolnego dla mieszkańców Gdyni w wieku 60+ oraz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym przez ich udział w wolontariacie kompetencji. Projekt obejmuje organizację 53 grup zajęciowych dla 400 beneficjentów – mieszkańców Gdyni w wieku 60+. Zajęcia prowadzić będzie grupa 33 wolontariuszy (m.in. osoby w wieku poprodukcyjnym), których kompetencje zostaną zwiększone o wiedzę z zakresu podstaw gerontologii oraz organizacji wolontariatu).

Zajęcia odbywać się będą według stałego tygodniowego harmonogramu w lokalu Fundacji w centrum miasta z dogodnym dojazdem ze wszystkich dzielnic. Od zajęć komercyjnych, jakie znaleźć można na rynku, projekt odróżnia się minimalną, symboliczną odpłatnością dla beneficjentów na poziomie 30 zł za semestr.

Realizacja:

Wszystkie zakładane cele zostały w pełni osiągnięte. Zorganizowanie bogatej oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, hobbystycznych, rekreacyjno-ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat pozwoliło na aktywizację 500 starszych mieszkańców Gdyni. Pozwoliło to także na rozwijanie pasji i zainteresowań, na które wcześniej seniorzy nie mieli czasu. Zaangażowanie w regularne zajęcia i włączenie do społeczności aktywnych seniorów oraz wydawanie gazety tworzonej przez seniorów przeciwdziałało marginalizacji tej grupy. Aktywny i regularny udział w warsztatach komputerowych podwyższył kompetencje cyfrowe 90 osób w wieku 60+.

Budżet:

Całkowity koszt: 192.081 zł
Dotacja MPiPS: 141.881 zł

Nr projektu: 1529/ASOS/2013