Czas trwania projektu: od 01.02.2013 do 31.12.2013

Założenia:
Projekt dotyczy organizacji w 2013 roku (od lutego do grudnia) zajęć edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-ruchowych oraz rozwijających zainteresowania dla osób starszych w oparciu o wolontariat. Głównym celem projektu jest aktywizacja osób starszych, mieszkańców Gdyni przez zorganizowanie bogatej oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, artystycznych, hobbystycznych, ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat oraz przez włączenie do nowej, aktywnej społeczności.

Projekt przyczyni się do trwałego zwiększenia oferty zajęć w ramach organizacji czasu wolnego dla mieszkańców Gdyni w wieku 55+ oraz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym przez ich udział w wolontariacie kompetencji.
Projekt obejmuje organizację 70 grup zajęciowych dla 500 beneficjentów – mieszkańców Gdyni w wieku 55+. Zajęcia prowadzić będzie grupa 36 wolontariuszy (m.in. osoby w wieku poprodukcyjnym), których kompetencje zostaną zwiększone o wiedzę z zakresu podstaw gerontologii oraz organizacji wolontariatu). Zajęcia odbywać się będą według stałego tygodniowego harmonogramu w wynajętym lokalu Fundacji oraz w salkach sportowych (np. IX LO) w centrum miasta z dogodnym dojazdem ze wszystkich dzielnic. Od zajęć komercyjnych, jakie znaleźć można na rynku, projekt odróżnia się minimalną, symboliczną odpłatnością dla beneficjentów na poziomie 30 zł za semestr oraz zaangażowaniem wolontariuszy.

Realizacja:

Wszystkie zakładane cele zadania zostały w pełni zrealizowane:

 1. Bogata oferta zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, hobbystycznych, rekreacyjno-ruchowych i warsztatów komputerowych) zorganizowana w oparciu o wolontariat zaktywizowała starszych mieszkańców Gdyni. 
 2. Projekt zintegrował, zaangażował w regularne zajęcia i włączył do społeczności aktywnych seniorów dużą grupę mieszkańców Gdyni, przez co przeciwdziałał marginalizacji osób starszych.
 3. Nastąpiło podwyższenie u beneficjentów kompetencji cyfrowych przez aktywny udział w warsztatach komputerowych.
 4. Prowadzone w projekcie zajęcia ruchowe, rehabilitacyjne, poprawiające ogólną sprawność i kondycję fizyczną stanowiły działalność prozdrowotną na rzecz starszych mieszkańców Gdyni.
 5. Zorganizowanie wykładów, lektoratów, zajęć ruchowych, artystycznych i hobbystycznych pozwoliło na rozwijanie pasji i zainteresowań beneficjentów, na które wcześniej nie mieli czasu.

Rezultaty:

 1. Zorganizowano regularne, zróżnicowane i dostosowane do potrzeb zajęć w 15 grupach dla grupy ponad 200 mieszkańców Gdyni w wieku 55+. Przeciętnie każdy uczestnik wybrał 1,5 zajęcia, co dało zagospodarowanych efektywnie ponad 300 miejsc. Łącznie odbywało się około 20 godzin tygodniowo.
 2. Zajęcia mają charakter stały, będą kontynuowane w przyszłości i stale wzbogacane, dostosowywane do potrzeb i oczekiwań uczestników.
 3. Projekt zaangażował grupę 15 wolontariuszy, w tym jedna trzecia to osoby 55+ - zwiększenie zaangażowania osób 55+ w wolontariat
 4. Projekt zaktywizował ponad 200 osób.
 5. Nastąpiło zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym przez aktywizację i edukację cyfrową
 6. Nastąpiło podwyższenie kompetencji cyfrowych u grupy 200 osób – uczestników warsztatów komputerowych.
 7. Nastąpiło podniesienie kondycji i sprawności fizycznej u ponad 300 osób – uczestników zajęć ruchowych
 8. Nastąpiło wyrobienie właściwych postaw prozdrowotnych u grupy 200 mieszkańców Gdyni w wieku 55+
 9. Wykreowano aktywną społeczność, co zintegrowało uczestników na poziomie grup zajęciowych oraz na poziomie ogółu uczestników zajęć.
 10. 200 osób zrealizowało swoje pasje i rozwijało zainteresowania.

Wszystkie te rezultaty mają charakter trwały. W miarę pozyskiwania środków projekt będzie kontynuowany i rozszerzany.

Budżet:

Koszt całkowity: 72 540 zł
Dotacja UM Gdynia: 15 000 zł

Numer projektu: CAS.MC.3420/17/13