Czas trwania projektu: od 15.08..2013 do 15.12.2019

Założenia:

Projekt dotyczy utworzenia Kosakowskiego Klubu Seniora i w jego ramach organizacji w 2013 roku (od września do grudnia) zajęć edukacyjnych, artystycznych, rekreacyjno-ruchowych oraz rozwijających zainteresowania dla osób starszych w oparciu o wolontariat. Głównym celem projektu jest profilaktyka, promocja i ochrona zdrowia przez aktywizację osób starszych - zorganizowanie oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, artystycznych, hobbystycznych, ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat oraz przez włączenie do nowej, aktywnej społeczności.

Projekt przyczyni się do trwałego zwiększenia oferty zajęć dla mieszkańców Gminy w wieku 55+ oraz zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym przez ich udział w wolontariacie kompetencji.
Projekt obejmuje organizację 8 grup zajęciowych dla 100 beneficjentów – mieszkańców Gminy Kosakowo w wieku 55+. Zajęcia prowadzić będzie grupa 8 wolontariuszy (m.in. osoby w wieku poprodukcyjnym), których kompetencje zostaną zwiększone o wiedzę z zakresu podstaw gerontologii oraz organizacji wolontariatu). Zajęcia odbywać się będą według stałego tygodniowego harmonogramu w Gminnym Ośrodku Kultury w Pierwoszynie z dogodnym dojazdem ze wszystkich sołectw. Od zajęć komercyjnych, jakie znaleźć można na rynku, projekt odróżnia się minimalną, symboliczną odpłatnością dla beneficjentów na poziomie 30 zł za semestr oraz zaangażowaniem wolontariuszy.

Realizacja:

  1. Wszystkie zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte:
  2. Zaktywizowano 100 starszych mieszkańców gminy Kosakowo przez zorganizowanie bogatej oferty zajęć w oparciu o wolontariat.
  3. Sto osób zostało zaangażowanych w regularne zajęcia i włączyły się do aktywnej społeczności, przeciwdziałając ich marginalizacji
  4. W warsztatach komputerowych wzięło udział 20 osób, które podwyższyły swoje kompetencje cyfrowe.
  5. Prowadzone były zajęcia ruchowe (gimnastyka dla osób ze schorzeniami kręgosłupa, gimnastyka ogólnokondycyjna, nordic walking), które stanowiły prozdrowotną działalność na rzecz osób starszych.
  6. Sto osób rozwijało swoje pasje i zainteresowania podczas wykładów, lektoratów, zajęć ruchowych, artystycznych i hobbystycznych

Rezultaty:

1. Realizacja projektu pozwoliła na zorganizowanie regularnych, zróżnicowanych i dostosowanych do potrzeb zajęć w 17 grupach dla grupy 100 mieszkańców Gminy Kosakowo w wieku 55+. Łącznie odbywało się około 19 godzin tygodniowo. Liczba grup jest wyższa o 41% od zakładanej, zaś liczba godzin w tygodniu o 58%
2. Zajęcia mają charakter stały, będą kontynuowane w przyszłości i stale wzbogacane, dostosowywane do potrzeb i oczekiwań uczestników.
3. Projekt zaangażował grupę 15 wolontariuszy, w tym jedna trzecia to osoby 55+ - zwiększenie zaangażowania osób 55+ w wolontariat. Liczba wolontariuszy jest wyższa od zakładanej o 87%!
4. Projekt zaktywizował ponad 100 osób (103 osoby).
5. Zmniejszył zagrożenie wykluczeniem społecznym przez aktywizację i edukację cyfrową
6. Podwyższył kompetencje cyfrowe u grupy 18 osób – uczestników warsztatów komputerowych. Wzrost o 80%.
7. Podniósł kondycję i sprawność fizyczną u 68 osób – uczestników zajęć ruchowych. Wzrost wskaźnika o 126%.
8. Wyrobienie właściwych postaw prozdrowotnych u grupy 100 mieszkańców Gminy Kosakowo w wieku 55+
9. Nastąpiła Integracja grupy uczestników przez wykreowanie aktywnej społeczności
10. 103 osoby zrealizowały swoje pasje i rozwinęły zainteresowania.

Udało się stworzyć miejsce przyjazne dla Seniorów, gdzie z przyjemnością spędzają czas w oczekiwaniu na zajęcia lub odpoczywając po nich. Wykładowcy oraz sami uczestnicy zauważyli, że tworzą społeczność, którą łączą wspólne pasje i zainteresowania, aktywność, otwartość na innych. Uczestnicy niejednokrotnie przełamują swoje słabości, pokonują trudności, podnosząc swoja samoocenę. W swoich grupach znajdują wsparcie nie tylko w sprawach związanych bezpośrednio z zajęciami, ale często w codziennych problemach.
Wyjście do teatru oraz zabawa andrzejkowa odegrały dużą rolę w działaniach integrujących i społecznościotwórczych. Zaobserwowano także kilkanaście przypadków zaktywizowania osób starszych przez samych uczestników.

Budżet:

Wartość całkowita: 14 896 zł
Dotacja UG Kosakowo: 7 800 zł

Numer projektu: 5/2013/Z