Oferta wycieczek jednodniowych 2024

WYCIECZKI JEDNODNIOWE 2024 (zapisy od 25.03.2024)

2024.05.08 / STATKIEM PO TRAWIE

Kanał Elbląski łączący kilka mazurskich jezior z Zalewem Wiślanym. Jest cudem myśli hydrotechnicznej sprzed 150 lat. Nie ma drugiego takiego...

Więcej
2024.05.21 / PERŁY KOCIEWIA

Miasto Pelplin nierozerwalnie związane jest z zakonem Cystersów, przybyłych tu w roku 1274. Od tego czasu miejsce to rozrasta się...

Więcej
2024.05.23 / OSOBLIWOŚCI ŻUŁAW GDAŃSKICH

Elektrownia w Straszynie została uruchomiona w październiku 1910 roku jako pierwsza siłownia na rzece Raduni. Inwestycja powstała w celu zapobiegania...

Więcej
2024.05.28 / W HARMONII Z KASZUBSKĄ PRZYRODĄ

Często wracamy wspomnieniami do beztroskiego dzieciństwa, czasu, kiedy życie płynęło wolniej. Dalibyśmy wiele aby tam powrócić choć na chwilę… Co...

Więcej
2024.06.13 / USTKA - DOLINA CHARLOTTY

Ustka – nadmorski kurort pełen słońca, tętniący życiem, idealne miejsce na wypoczynek i dobrą zabawę. Miasteczko to ma też swoje...

Więcej
2024.07.02 / WYSPA SOBIESZEWSKA

Do XIV wieku ujście Wisły dzieliło się na Wisłę Elbląską (główne wschodnie ramię) i Wisłę Gdańską (mniejsze zachodnie ramię). Od...

Więcej
2024.07.04 / NA RUCHOMYCH PIASKACH

Słowiński Park Narodowy – ruchome wydmy położone są między Jeziorem Łebsko (trzecie pod względem wielkości w Polsce), a Morzem Bałtyckim....

Więcej
2024.07.18 / W CIENIU WIELKIEGO ZAMKU

Zamek krzyżacki w Malborku. Zakon krzyżacki został założony w 1190 roku w Palestynie. W 1226 roku książę Konrad Mazowiecki sprowadził...

Więcej
2024.07.23 / WZDŁUŻ MIERZEI WIŚLANEJ

Mierzeja Wiślana to wąski skrawek lądu między Bałtykiem a Zalewem Wiślanym. Jej szerokość waha się w granicach od 300 m...

Więcej
2024.07.30 / KWIDZYN - STOLICA DOLNEGO POWIŚLA

Kwidzyn to czterdziestotysięczne miasto usytuowane w południowo-wschodniej części woj. pomorskiego. Leży na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły, nad...

Więcej
2024.08.28 / TORUŃ - GOTYK NA DOTYK

Toruń, dawne miasto krzyżackie, hanzeatyckie, bogatych kupców, jeden z najcenniejszych i najpiękniejszych średniowiecznych zespołów miejskich w Europie, wypełniony gotyckimi budowlami....

Więcej

WYCIECZKI JEDNODNIOWE W RAMACH PROJEKTU "POMORZE - JAK TU PIĘKNIE"
(9 wycieczek w opracowaniu / zapisy prawdopodobnie pod koniec czerwca 2024)

Obowiązuje od 01.12.2022 roku


OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH FUNDACJI FLY


I. ZASADY OGÓLNE

1. FUNDACJA FLY zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 22.06.2012 roku pod nr KRS 0000424695, NIP 958 166 07 53, zwana dalej „Organizatorem Wycieczki", prowadzi działalność pożytku publicznego, zgodnie z zapisami Ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873), w tym w obszarze turystyki senioralnej, organizując wycieczki zgodnie z zapisami Art. 3 ust. 1 Ustawy o wycieczkach i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2019.548 z późn. zm.). Fundacja FLY organizuje wycieczki dla osób chcących zawrzeć umowę lub uprawnionych do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie usług turystycznych zwanych dalej „Podróżnym”.
2. Prawa i obowiązki Podróżnych określają niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa, wydane w oparciu o art. 384 Kodeksu cywilnego.
3. Ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w wycieczkach organizowanych przez Fundację FLY. Zawarcie umowy o udział w wycieczce oznacza zgodę na treść zawartą w niniejszych warunkach.
II. ZAWARCIE UMOWY
4. Zawarcie umowy o udział w Wycieczce następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a. zapoznaniu się Podróżnego z ofertą - katalog i inne informacje pisemne Organizatora Wycieczki stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
b. podpisaniu przez Podróżnego oraz Organizatora Wycieczki lub jego Agenta umowy o udział w wycieczkach obejmującej Ogólne Warunki Uczestnictwa oraz Ofertę,
c. wpłaceniu zaliczki (nie mniej niż 30%, lub kwoty ustalonej indywidualnie dla danego programu),
d. potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce przez Organizatora Wycieczki lub osoby działające w imieniu Organizatora Wycieczki,
5. Podróżnym, który ma uczestniczyć w Wycieczce jest wyłącznie osoba objęta umową. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej przez osobę trzecią wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie lub urzędowo (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).
6. Przy zawieraniu umowy o udział w wycieczkach Organizator Wycieczki określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora Wycieczki.
III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY O UDZIAŁ W WYCIECZKACH
7. Organizator jest uprawniony do dokonania, przed rozpoczęciem wycieczki, jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w Wycieczce na trwałym nośniku. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Podróżnego.
8. Organizator Wycieczki ma prawo do podwyższenia ceny, w szcze-gólności, gdy wzrosną ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w wycieczce, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji wycieczki, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla danej wycieczki. Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów wymienionych powyżej.
9. Organizator Wycieczki przed rozpoczęciem wycieczki może doko-nać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w Wycieczce także w przypadku, gdy łącznie spełnia następujące warunki:
a. zmiana jest nieznaczna,
b. poinformuje Podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI (CENA WYCIECZKI)
10. Przez cenę wycieczki rozumie się cenę obejmującą wszystkie usługi lub cenę całkowitą, gdy jedną z tych cen obciążany jest Podróżny.
11. Cenę za wycieczkę Podróżny opłaca w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki chyba, że zawarcie umowy nastąpi w okresie krótszym, wówczas Podróżny jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę za wycieczkę wraz z zawarciem umowy.
12. Momentem zapłaty, w przypadku jej realizacji drogą przelewu bankowego, jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora Wycieczki lub jego Agenta, zaś w przypadku innych form płatności, moment otrzymania przez Organizatora Wycieczki lub jego Agenta środków pieniężnych.
13. Brak zapłaty w powyższym terminie będzie uprawniał Organizatora Wycieczki do odstąpienia od umowy o udział w wycieczce, zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku wykonania przez Organizatora Wycieczki prawa odstąpienia od umowy o udział w wycieczce, Organizator Wycieczki będzie mógł domagać się od Podróżnego na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas wykonanym czynnościom oraz zwrotu rzeczywiście poniesionych w związku z przygotowaniami do wykonania umowy i udokumentowanych kosztów.
14. Ceny wycieczek nie obejmują kwot składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o ile są wymagane.
V. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI TURYSTYCZNEJ
15. Organizator Wycieczki, który przed rozpoczęciem wycieczki jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych tj.:
a) miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy,
b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu,
c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,
d) liczbę i rodzaj posiłków,
e) specjalne wymagania, o których Podróżny powiadomił Organizatora Wycieczki i na które strony umowy o udział w Wycieczce wyraziły zgodę
albo proponuje podwyższenie ceny przekraczające 15% całkowitej ceny wycieczki
- niezwłocznie powiadamia o tym Podróżnego na trwałym nośniku. Organizator Wycieczki może jednocześnie zaoferować podróżnemu zastępczą wycieczkę, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
16. Organizator Wycieczki zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wycieczki z przyczyn innych niż wyżej wymienione.
17. W przypadku konieczności podwyższenia cen Organizator Wycieczki każdorazowo zobowiązany będzie udokumentować wpływ na podwyższenie ceny poprzez wystąpienie w szczególności takich okoliczności jak: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniska, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut oraz wszystkich innych kosztów, które wypłyną na zmianę ceny wycieczki.
18. Podróżny w terminie wyznaczonym przez Organizatora Wycieczki informuje go, że przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w Wycieczce albo odstępuje od umowy o udział w Wycieczce za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie albo przyjmuje zastępczą wycieczkę. Jeżeli zmiany umowy o udział w Wycieczce lub zastępcza wycieczka, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów wycieczki, podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie ustalonym w umowie.
19. Cena ustalona w umowie o udział w Wycieczce nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki.
20. W przypadku obniżenia ceny Organizator Wycieczki może odliczyć od zwrotu należnego Podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie podróżnego Organizator Wycieczki przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi.
21. Podróżny zobowiązany jest pokrywać na miejscu wykonania świadczenia opłat takich jak np. opłata za korzystanie z leżaków na plaży, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru, kaucji zwrotnej za korzystanie z klimatyzacji, podatki i opłaty turystyczne, itp. Podróżny pokrywa także wszelkie opłaty administracyjne takie jak kary, mandaty i inne.
VI. ODWOŁANIE WYCIECZKI
22. Organizator Wycieczki może rozwiązać umowę o udział w Wy-cieczce i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu wycieczki, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w wycieczce, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w wycieczce, a Organizator Wycieczki powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w Wycieczce w terminie określonym w umowie o udział w wycieczce, lecz nie później niż na:
- 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki trwającej ponad 6 dni,
- 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki trwającej 2-6 dni,
- 48 godzin przed rozpoczęciem wycieczki trwającej krócej niż 2 dni,
b) Organizator Wycieczki nie może zrealizować umowy o udział w Wycieczce z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w Wycieczce niezwłocznie przed rozpoczęciem wycieczki.
VII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA WYCIECZKI
24. Organizator Wycieczki ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w Wycieczce do wysokości stanowiącej trzykrotność całkowitej ceny wycieczki. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie oraz szkody spowodowanej przez Organizatora Wycieczki umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Organizator Wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu wycieczki dokonane na życzenie Podróżnego lub za jego wyraźną zgodą. Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Podróżnego. Organizator Wycieczki jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w wycieczce. Organizator Wycieczki jest zobowiązany do udzielenia Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji pomocy, na zasadach określonych w art. 52 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
25. Organizator Wycieczki lub Agent Turystyczny, w przypadku, gdy wycieczka jest sprzedawana za jego pośrednictwem, udziela Podróżnemu, zanim Podróżny ten zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w Wycieczce lub odpowiadającą jej ofertą, następujących informacji dotyczących głównych właściwości usług turystycznych takich jak;
a) miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie wycieczki,
b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony - o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu,
c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,
d) liczbę i rodzaj posiłków,
e) program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie wycieczki,
f) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, oraz - jeśli to możliwe - o przybliżonej liczebności grupy,
g) informację o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez Podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,
h) informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek Podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.
26. Przed rozpoczęciem wycieczki Organizator Wycieczki dostarcza Podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i - w stosownych przypadkach - terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.
VIII. PRAWA PODRÓŻNEGO
27. Podróżny ma prawo do świadczeń Organizatora Wycieczki gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Podróżnymi umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane w trakcie trwania wycieczki.
28. Podróżny uprawniony jest w czasie trwania wycieczki do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora Wycieczki. Podróżny objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Organizatora Wycieczki (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).
29. Podróżny może bez zgody Organizatora Wycieczki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Wycieczce wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w Wycieczce uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
30. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa wyżej, jest skuteczne wobec Organizatora Wycieczki, jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
31. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa wyżej, będzie wiązać się dla Organizatora Wycieczki z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora Wycieczki na skutek przeniesienia umowy o udział w wycieczce.
32. Za nieuiszczoną część ceny wycieczki oraz koszty poniesione przez Organizatora Wycieczki w wyniku zmiany Podróżnego uczestniczącego w Wycieczce Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
33. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w Wycieczce w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
34. Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w Wycieczce na rzecz Organizatora Wycieczki. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w Wycieczce opłat za odstąpienie od umowy o udział w Wycieczce wysokość tej opłaty odpowiada cenie wycieczki pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Podróżnego Organizator Wycieczki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w wycieczce.
35. Opłata za odstąpienie od umowy o udział w wycieczce podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego. W przypadku, gdy opłata za odstąpienie od umowy o udział w wycieczce jest wyższa niż kwota wpłat dokonanych przez Podróżnego, Podróżny zobowiązany jest do wniesienia różnicy na rachunek Organizatora Wycieczki w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
36. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w Wycieczce przed rozpoczęciem wycieczki bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację wycieczki lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu wycieczki, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
IX. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO
37. Podróżny zobowiązuje się w trakcie wycieczki podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora Wycieczki, umożliwiającym realizację programu podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie.
38. Podróżny zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszportu, dowodu osobistego, wymaganych zaświadczeń) oraz, gdy wymagają tego przepisy, wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator Wycieczki) i do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
39. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora Wycieczki za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób małoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę podczas podróży i pobytu.
40. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem pobytu w miejscu zakwaterowania. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Podróżnego ustalonego porządku wycieczki, Organizator Wycieczki może bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tego tytułu, rozwiązywać umowę w trybie natychmiastowym.
41. Dane osobowe Podróżnego znajdujące się w dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Podróżny jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia podroży. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora Wycieczki o tym fakcie.
42. W przypadku zmiany danych osobowych Podróżnego zawartych w umowie na krócej niż tydzień przed dniem wylotu, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Podróżny będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport). Organizator Wycieczki uprawniony jest do obciążenia Podróżnego kosztami dokonania takiej zmiany, przy czym Organizator Wycieczki ma obowiązek wykazać Podróżnemu wysokość tych kosztów.
X. UBEZPIECZENIA
43. Cena wycieczki obejmuje podstawowe obowiązkowe ubezpieczenie: od następstw nieszczęśliwych wypadków (na wycieczkach krajowych i zagranicznych) oraz koszty leczenia za granicą. Podstawowy zakres ubezpieczeń zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
44. Zawierając umowę Podróżny deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia udział w wycieczce.
45. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Podróżny ma obowiązek zapoznać się przed podpisaniem umowy, w szczególności z zapisami dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
46. Organizator Wycieczki zaleca zawarcie przez Podróżnego umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w wycieczce. Cena takiego ubezpieczenia to 3% wartości wycieczki, a jego wykupienie gwarantuje, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz ich udokumentowania, zwrot do 100 % kosztów rezygnacji z wycieczki naliczonych przez Organizatora Wycieczki. Warunki ubezpieczenia dostępne są u Organizatora Wycieczki lub na stronie internetowej.
XI. REKLAMACJE
47. W przypadku stwierdzenia przez Podróżnego niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Wycieczki, Podróżny winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz Organizatora Wycieczki lub przedstawiciela Organizatora Wycieczki. Wszelkie reklamację będą rozpatrywane przez Organizatora Wycieczki w następujących terminach: - w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania wycieczki — 30 dniowy termin biegnie od daty złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć nie później niż 30 dni od dnia zakończenia wycieczki.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
48. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi warunkami uczestnictwa w wycieczkach Fundacji FLY zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
49. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy Sąd powszechny według siedziby Fundacji FLY.
50. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 01.12.2022 roku i nie mają zastosowania do umów o udział w Wycieczce zawartych przez Organizatora Wycieczki przed tą datą.

Regulamin przyjęty przez Zarząd Fundacji 12.11.2022 r.

Poprzednio obowiązująca treść Regulaminu:
1. Od 01.10.2020 - zobacz
2. Od 01.01.2020 - zobacz

Oferta wycieczek 2024

2024.03.08 / MAROKO I PŁD
2024.03.08 / MAROKO I PŁD

Wycieczka samolotowa Magiczne Południe Po przelocie czarterem do Agadiru, swoją podróż rozpoczniemy od malowniczego Taroudant, miasta zwanego „Małym Marrakeszem”. Przespacerujemy...

Czytaj dalej...
2024.04.08 / JORDANIA
2024.04.08 / JORDANIA

Wycieczka samolotowa Wśród starożytnych zabytków i pustynnych wzgórz Zwiedzimy stolicę Jordanii – Amman, który wymieniany był już w Starym Testamencie...

Czytaj dalej...
2024.04.15 / ANDALUZJA I (HISZPANIA)
2024.04.15 / ANDALUZJA I (HISZPANIA)

Wycieczka samolotowa Śladami Maurów i flamenco Nieustająca fiesta, gorące rytmy flamenco, słońce, rozległe piaszczyste plaże oblewane przez nieskazitelnie czyste, intensywnie...

Czytaj dalej...
2024.04.22 / ANDALUZJA II (HISZPANIA)
2024.04.22 / ANDALUZJA II (HISZPANIA)

Wycieczka samolotowa Śladami Maurów i flamenco Nieustająca fiesta, gorące rytmy flamenco, słońce, rozległe piaszczyste plaże oblewane przez nieskazitelnie czyste, intensywnie...

Czytaj dalej...
2024.05.06 / ANDALUZJA III (HISZPANIA)
2024.05.06 / ANDALUZJA III (HISZPANIA)

Wycieczka samolotowa Śladami Maurów i flamenco Nieustająca fiesta, gorące rytmy flamenco, słońce, rozległe piaszczyste plaże oblewane przez nieskazitelnie czyste, intensywnie...

Czytaj dalej...
2024.05.16 / TOSKANIA I (WŁOCHY)
2024.05.16 / TOSKANIA I (WŁOCHY)

Wycieczka samolotowa Sielankowe pejzaże, romantyczne miasteczka, wino i słońce Wylecimy z Gdańska do Pizy, a nazajutrz pojedziemy do Sieny i...

Czytaj dalej...
2024.05.21 / MALTA
2024.05.21 / MALTA

Wycieczka samolotowa Wyspa urwistych brzegów i lazurowych zatok Malta to niewielki wyspiarski kraj, położony między Sycylią a Afryką. Państwo maltańskie...

Czytaj dalej...
2024.06.06 / TOSKANIA II (WŁOCHY)
2024.06.06 / TOSKANIA II (WŁOCHY)

Wycieczka samolotowa Sielankowe pejzaże, romantyczne miasteczka, wino i słońce Wylecimy z Gdańska do Pizy, a nazajutrz pojedziemy do Sieny i...

Czytaj dalej...
2024.06.17 / PARYŻ (FRANCJA)
2024.06.17 / PARYŻ (FRANCJA)

Wycieczka samolotowa Miasto świateł – centrum wszechświata – stolica sztuki Po przylocie do Paryża, udamy się w okolice wyspy Cite,...

Czytaj dalej...
2024.07.21 / PÓŁNOCNA OLANDIA (SZWECJA)
2024.07.21 / PÓŁNOCNA OLANDIA (SZWECJA)

Wycieczka promowa Północna Olandia Całodzienna wycieczka autokarowa z przewodnikiem na północny cypel Olandii, „wyspy słońca i wiatrów” (najdłuższej wyspy na...

Czytaj dalej...
2024.08.06 / SZWECJA W PIGUŁCE
2024.08.06 / SZWECJA W PIGUŁCE

Wycieczka promowa Szwecja w pigułce Ten wyjazd to szansa na poznanie różnorodności Szwecji – od zabytków, poprzez archipelag szkierowy po...

Czytaj dalej...
2024.08.18 / LITWA
2024.08.18 / LITWA

Wycieczka autokarowa WILNO – TROKI – KOWNO – SZAWLE – KŁAJPEDA – POŁĄGA Spacerując po Starym Mieście w Kownie, zobaczymy...

Czytaj dalej...
2024.09.02 / BAWARIA (NIEMCY)
2024.09.02 / BAWARIA (NIEMCY)

Wycieczka autokarowa Bawarskie zamki, średniowieczne miasta Bawaria to nie tylko Oktoberfest. Jest więcej powodów, by zobaczyć największy niemiecki land. Dlatego...

Czytaj dalej...
2024.09.10 / GRUZJA
2024.09.10 / GRUZJA

Wycieczka samolotowa Między Wielkim a Małym Kaukazem Gruzja to piękny kraj, który koniecznie trzeba odwiedzić dla jej historii, kultury, architektury,...

Czytaj dalej...
2024.09.19 / SYCYLIA I (WŁOCHY)
2024.09.19 / SYCYLIA I (WŁOCHY)

Wycieczka samolotowa Wyspa słońca Jedna z uroczych i bardziej znanych na Sycylii plaż, znajduje się niedaleko Palermo. Romantyczny turkus wody,...

Czytaj dalej...
2024.09.21 / PORTUGALIA I
2024.09.21 / PORTUGALIA I

Wycieczka samolotowa Wybrzeża odporne na fale Wpierw zwiedzimy Lizbonę - a w niej wieżę Belém oraz Klasztor Hieronimitów – Mosteiro...

Czytaj dalej...
2024.09.26 / SYCYLIA II (WŁOCHY)
2024.09.26 / SYCYLIA II (WŁOCHY)

Wycieczka samolotowa Wyspa słońca Jedna z uroczych i bardziej znanych na Sycylii plaż, znajduje się niedaleko Palermo. Romantyczny turkus wody,...

Czytaj dalej...
2024.10.11 / MAROKO II PŁN
2024.10.11 / MAROKO II PŁN

Wycieczka samolotowa Imperialne stolice Maroka Podczas wycieczki zwiedzimy Marrakesz, zwany „Perłą Atlasu”, uznawany często za najatrakcyjniejsze miasto Maroka. Tam zobaczymy...

Czytaj dalej...
2024.10.11 / RZYM (WŁOCHY)
2024.10.11 / RZYM (WŁOCHY)

Wycieczka samolotowa Rzymianie, winnice i gaje oliwne Rzym to Koloseum, Fontanna di Trevi, Bazylika św. Piotra, Kaplica Sykstyńska, ale nie...

Czytaj dalej...
2024.10.14 / PORTUGALIA II
2024.10.14 / PORTUGALIA II

Wycieczka samolotowa Wybrzeża odporne na fale Wpierw zwiedzimy Lizbonę - a w niej wieżę Belém oraz Klasztor Hieronimitów – Mosteiro...

Czytaj dalej...
2024.11.02 / MADERA
2024.11.02 / MADERA

Wycieczka samolotowa Wyspa Wiecznej Wiosny Naszą podróż zaczniemy od zwiedzania Funchal – stolicy wyspy. Rozpoczniemy od Mercado dos Lavradores –...

Czytaj dalej...
2025.01.13 / KENIA 2025
2025.01.13 / KENIA 2025

Wycieczka samolotowa Wielkie Safari – Hakuna Matata Po przelocie czarterem do Mombasy (wraz z międzylądowaniem technicznym na Cyprze lub w...

Czytaj dalej...
2025.02.20 / EGIPT 2025 - WZDŁUŻ NILU
2025.02.20 / EGIPT 2025 - WZDŁUŻ NILU

Wycieczka samolotowa SYMBOLE EGIPTU – NIL I PIRAMIDY (ZWIEDZANIE I WYPOCZYNEK) Po przelocie z Gdańska czarterem do Hurghady w Egipcie,...

Czytaj dalej...

Pobierz folder "Wycieczki zagraniczne 2024" 

Oferta wycieczek 2024

2023.12.08 / WARSZAWA - JARMARK BOŻONARODZENIOWY I BETLEJEM POLSKIE
2023.12.08 / WARSZAWA - JARMARK BOŻONARODZENIOWY I BETLEJEM POLSKIE

Wycieczka autokarowa "Warszawa sentymentalnie, kulturalnie i świątecznie",czyli Jarmark Bożonarodzeniowyoraz "Betlejem Polskie" - koncert Zespołu Mazowsze Zapraszamy do wspólnego podglądania stołecznych...

Czytaj więcej
2024.02.25 / NARTY W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ
2024.02.25 / NARTY W BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ

Wycieczka autokarowa Zimowe szaleństwo i termy Już po raz kolejny Fundacja FLY organizuje wyjazd do Białki Tatrzańskiej. Jest to wyjątkowa...

Czytaj więcej
2024.04.03 / MAGICZNY KRAKÓW I WIELICZKA
2024.04.03 / MAGICZNY KRAKÓW I WIELICZKA

Wycieczka autokarowa Skarb Małopolski Zwiedzanie Krakowa zaczniemy wieczorem, po przyjeździe, „Pitawalem krakowskim”. W czasie spaceru wokół Starego Miasta zobaczymy miejsca...

Czytaj więcej
2024.05.07 / PODLASIE
2024.05.07 / PODLASIE

Wycieczka autokarowa Gdzie Wschód spotyka się z Zachodem Podlasie to niezwykły region leżący w północno – wschodniej Polsce. Osoby poszukujące...

Czytaj więcej
2024.05.17 / KOTLINA KŁODZKA I PRAGA
2024.05.17 / KOTLINA KŁODZKA I PRAGA

Wycieczka autokarowa Tajemniczy Dolny Śląsk Dolny Śląsk to miejsce, w którym usłyszymy niesamowite opowieści o duchach zamków, czy ukrytych skarbach....

Czytaj więcej
2024.06.02 / ŚLĄSK OPOLSKI
2024.06.02 / ŚLĄSK OPOLSKI

Wycieczka autokarowa Te opolskie dziouchy... Serdecznie zapraszamy na Śląsk Opolski. Obfitość atrakcji, jaką zaoferować może ten region, jest wręcz zadziwiająca....

Czytaj więcej
2024.06.09 / WOKÓŁ BESKIDÓW
2024.06.09 / WOKÓŁ BESKIDÓW

Wycieczka autokarowa Żywieckie Tym razem poznamy południowy kraniec województwa śląskiego, w którego sercu leży Kotlina Żywiecka. Otoczona od zachodu przez...

Czytaj więcej
2024.06.16 / KOTLINA JELENIOGÓRSKA I DREZNO
2024.06.16 / KOTLINA JELENIOGÓRSKA I DREZNO

Wycieczka autokarowa U stóp Karkonoszy Kotlina Jeleniogórska swoje walory zawdzięcza wyjątkowo malowniczemu położeniu w sąsiedztwie karkonoskich szczytów, znakomitej bazie turystycznej...

Czytaj więcej
2024.06.21 / NAD NARWIĄ I BIEBRZĄ
2024.06.21 / NAD NARWIĄ I BIEBRZĄ

Wycieczka autokarowa Druga odsłona Podlasia W drugiej odsłonie Podlasia chcemy zanurzyć się jeszcze bardziej w klimat tego regionu, zasmakować podlaskiej...

Czytaj więcej
2024.06.23 / GÓRNY ŚLĄSK
2024.06.23 / GÓRNY ŚLĄSK

Wycieczka autokarowa Czar Silesii i ślůnskiej godki Chociaż historycznie Górny Śląsk obejmował nie tylko obszar dzisiejszego województwa śląskiego, ale również...

Czytaj więcej
2024.06.30 / ZAKOPANE I SŁOWACJA
2024.06.30 / ZAKOPANE I SŁOWACJA

Wycieczka autokarowa Odkopane Zakopane z dawnych lat Zakopane słynie ze swojej charakterystycznej, bogatej kultury ludowej, zapierających dech w piersiach widoków...

Czytaj więcej
2024.07.14 / ZIEMIA SZCZECIŃSKA I BERLIN
2024.07.14 / ZIEMIA SZCZECIŃSKA I BERLIN

Wycieczka autokarowa Bramy Pomorza Zachodniego Na przestrzeni wieków teren ten należał do Polaków, Duńczyków, Szwedów, Francuzów, Prusaków i Niemców. Obecną...

Czytaj więcej
2024.07.15 / SUWALSZCZYZNA I WILNO
2024.07.15 / SUWALSZCZYZNA I WILNO

Wycieczka autokarowa Na biegunie zimna Zapraszamy do ciekawego, północno-wschodniego zakątka Polski. Suwalszczyzna jest odrębną krainą historyczno-geograficzną i chociaż należy do...

Czytaj więcej
2024.08.06 / SĄDECKIE ZE SŁOWACJĄ
2024.08.06 / SĄDECKIE ZE SŁOWACJĄ

Wycieczka autokarowa Do tańca i Dunajca! Oddalając się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów na południe od Krakowa, dojedziemy do okolic Nowego Sącza,...

Czytaj więcej
2024.08.11 / PODKARPACIE
2024.08.11 / PODKARPACIE

Wycieczka autokarowa Ziemia Przemyska i Rzeszowska Podkarpackie obejmuje południowo-wschodnie obszary przedrozbiorowej Małopolski oraz zachodnią część Rusi Czerwonej. My będziemy koncentrować...

Czytaj więcej
2024.09.01 BIESZCZADY
2024.09.01 BIESZCZADY

Wycieczka autokarowa Tam, gdzie biesy i czady Podkarpackie posiada w zakresie kultury szczególny potencjał. Oparty jest on na pograniczu narodowym,...

Czytaj więcej
2024.09.03 / LUBUSKIE I POCZDAM
2024.09.03 / LUBUSKIE I POCZDAM

Wycieczka autokarowa Kraina winem i miodem płynąca Są miejsca w Lubuskiem, których nie można opisać słowami. Trzeba je po prostu...

Czytaj więcej
PRZYPOMINAMY o wycieczce FROMBORK - ELBLĄG
Wyjeżdżamy 05.05 (czwartek), wracamy tego samego dnia. Zbiórka przed wyjazdem (Przed Dworcem Gdynia Główna, stanowisko PKS nr 5) o godzinie 7.45, wyjazd 8.00. Powrót godzina 18.00/19.00
Życzymy szerokiej drogi i niezapomnianych, pozytywnych wrażeń.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH FUNDACJI FLY

I. Zasady ogólne
1. FUNDACJA FLY zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 22.06.2012 roku pod nr KRS 0000424695, NIP 958 166 07 53, zwana dalej „Organizatorem Turystyki", organizuje imprezy turystyczne dla osób chcących zawrzeć umowę lub uprawnionych do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie usług turystycznych zwanych dalej „Podróżnym”.
2. Prawa i obowiązki Podróżnych określają niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa, wydane w oparciu o art. 384 Kodeksu cywilnego oraz Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2019.548 z późn. zm.).
3.Ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w imprezach turystycznych organizowanych przez Fundację FLY. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej oznacza zgodę na treść zawartą w niniejszych warunkach.
II. Zawarcie umowy
5. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a. zapoznaniu się Podróżnego z ofertą - katalog i inne informacje pisemne Organizatora Turystyki stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
b. podpisaniu przez Podróżnego oraz Organizatora Turystyki lub jego Agenta Turystyki umowy o udział w imprezach turystycznych obejmującej Ogólne Warunki Uczestnictwa,
c. wpłaceniu zaliczki (nie mniej niż 30%, lub kwoty ustalonej indywidualnie dla danego programu),
d. potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce przez Organizatora Turystyki lub osoby działające w imieniu Organizatora Turystyki,
6. Podróżnym, który ma uczestniczyć w imprezie turystycznej jest wyłącznie osoba objęta umową. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej przez osobę trzecią wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie lub urzędowo (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).
7. Przy zawieraniu umowy o udział w imprezach turystycznych Organizator Turystyki określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora Turystyki.
III. Zmiana warunków umowy o udział w imprezach turystycznych
8. Organizator jest uprawniony do dokonania, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej na trwałym nośniku. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Podróżnego. Zmiana warunków następuje;
a. w zakresie ceny - gdy w umowie o udział w imprezie turystycznej zastrzeżono podwyższenie ceny, oraz gdy stanowi ona, że Podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli umowa o udział w imprezie turystycznej przewiduje możliwość podwyższenia ceny, Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2019.548 z późn. zm.), które nastąpiło po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
b. w tym samym zakresie i na tych samych zasadach Organizator Turystyki ma prawo do podwyższenia ceny, w szczególności, gdy wzrosną ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośrednie-go udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.
9. Organizator Turystyki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jedno-stronnie zmiany warunków umowy o udział w imprezie turystycznej także w przypadku, gdy łącznie spełnia następujące warunki:
a. zastrzegł sobie prawo do tego w umowie,
b. zmiana jest nieznaczna,
c. poinformuje Podróżnego o zmianie w spo-sób jasny, zrozumiały i widoczny, na trwałym nośniku.
IV. Warunki płatności (cena imprezy tury-stycznej)
10. Przez cenę imprezy turystycznej rozumie się cenę obejmującą wszystkie usługi lub cenę całkowitą, gdy jedną z tych cen obciążany jest Podróżny.
11. Cena za imprezę turystyczną Podróżny opłaca w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej, chyba że zawarcie umowy nastąpi w okresie krótszym, wówczas Podróżny jest zobowiązany zapłacić cenę za imprezę turystyczną wraz z zawarciem umowy.
12. Momentem zapłaty, w przypadku jej realizacji drogą przelewu bankowego, jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora Turystyki lub jego Agenta, zaś w przypadku innych form płatności, moment otrzymania przez Organizatora Turystyki lub jego Agenta środków pieniężnych.
13. Brak zapłaty w powyższym terminie będzie uprawniał Organizatora Turystyki do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku wykonania przez Organizatora Turystyki prawa odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, Organizator Turystyki będzie mógł domagać się od Podróżnego na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas wykonanym czynnościom oraz zwrotu rzeczywiście poniesionych w związku z przygotowaniami do wykonania umowy i udokumentowanych kosztów.
14. Ceny imprez turystycznych nie obejmują kwot składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
V. Zmiana warunków umowy o świadczenie usługi turystycznej
15. Organizator Turystyki, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych tj.:
a) miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej,
b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony - o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu,
c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,
d) liczbę i rodzaj posiłków,
e) szczegółowy program zwiedzania, wy-cieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy turystycznej,
f) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, oraz - jeśli to możliwe - o przybliżonej liczebności grupy,
g) informację o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez Podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,
h) informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek Podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb;
albo nie może spełnić specjalnych wymagań, o których Podróżny powiadomił organizatora turystyki i na które strony umowy o udział w imprezie turystycznej wyraziły zgodę
albo proponuje podwyższenie ceny przekraczające 8% całkowitej ceny imprezy tury-stycznej
- niezwłocznie powiadamia o tym Podróżnego na trwałym nośniku. Organizator Turystyki może jednocześnie zaoferować podróżnemu zastępczą imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
16. Organizator Turystyki zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy turystycznej z przyczyn innych niż wyżej wymienione.
17. W przypadku konieczności podwyższenia cen Organizator Turystyki każdorazowo zobowiązany będzie udokumentować wpływ na podwyższenie ceny poprzez wystąpienie w szczególności takich okoliczności jak: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniska, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut oraz wszystkich innych kosztów, które wypłyną na zmianę ceny imprezy turystycznej.
18. Podróżny w terminie wyznaczonym przez Organizatora Turystyki informuje go, że przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w imprezie turystycznej albo odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie albo odstępuje od umowy o udział w imprezie turystycznej oraz przyjmuje zastępczą imprezę turystyczną. Jeżeli zmiany umowy o udział w imprezie turystycznej lub zastępcza impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów imprezy turystycznej, podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie ustalonym w umowie.
19. Cena ustalona w umowie o udział w imprezie turystycznej nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.
20. W przypadku obniżenia ceny Organizator Turystyki może odliczyć od zwrotu należnego podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie podróżnego Organizator Turystyki przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi.
21. Podróżny zobowiązany jest pokrywać, o ile nie zostało to inaczej uregulowane w umowie opłaty dodatkowe na miejscu wykonania świadczenia takich jak np. opłata za korzystanie z leżaków na plaży, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru, kaucji zwrotnej za korzystanie z klimatyzacji, podatki i opłaty turystyczne, itp. Podróżny pokrywa także wszelkie opłaty administracyjne takie jak kary, mandaty i inne.
VI. Odwołanie imprezy turystycznej
22. Organizator Turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniej-sza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Organizator Turystyki powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:
a) 20 dni przed rozpoczęciem imprezy tury-stycznej trwającej ponad 6 dni,
b) 7 dni przed rozpoczęciem imprezy tury-stycznej trwającej 2-6 dni,
c) 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni,
23. Jeżeli Organizator Turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie tury-stycznej z powodu nieuniknionych i nadzwy-czajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
VII. Obowiązki Organizatora Turystyki
24. Organizator Turystyki ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej do wysokości stanowiącej trzykrotność całkowitej ceny imprezy turystycznej. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie oraz szkody spowodowanej przez Organizatora Turystyki umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Organizator Turystyki nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu imprezy turystycznej dokonane na życzenie Podróżnego lub za jego wyraźną zgodą. Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Podróżnego. Organizator Turystyki jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej. Organizator Turystyki jest zobowiązany do udzielenia Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji pomocy, na zasadach określonych w art. 52 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
25. Organizator Turystyki lub Agent Turystyczny, w przypadku, gdy impreza turystyczna jest sprzedawana za jego pośrednictwem, udziela Podróżnemu, zanim Podróżny ten zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w imprezie turystycznej lub odpowiadającą jej ofertą, następujących informacji dotyczących głównych właściwości usług turystycznych takich jak;
a) miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej,
b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony - o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu,
c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,
d) liczbę i rodzaj posiłków,
e) szczegółowy program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy turystycznej,
f) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, oraz - jeśli to możliwe - o przybliżonej liczebności grupy,
g) informację o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez Podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,
h) informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek Podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.
26. Przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Organizator Turystyki dostarcza Podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i - w stosownych przypadkach - terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.
VIII. Prawa Podróżnego
27. Podróżny ma prawo do świadczeń Organizatora Turystyki gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Podróżnymi umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane w trakcie trwania imprezy turystycznej.
28. Podróżny uprawniony jest w czasie trwania imprezy turystycznej do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora Turystyki. Podróżny objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Organizatora Turystyki (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).
29. Podróżny może bez zgody Organizatora Turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w imprezie turystycznej uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
30. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa wyżej, jest skuteczne wobec Organizatora Turystyki, jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
31. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa wyżej, będzie wiązać się dla Organizatora Turystyki z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora Turystyki na skutek przeniesienia umowy o udział w imprezie turystycznej.
32. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Organizatora Turystyki w wyniku zmiany Podróżnego uczestniczącego w imprezie turystycznej Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
33. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
34. Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz Organizatora Turystyki. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w imprezie turystycznej opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Podróżnego Organizator Turystyki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
35. W umowie o udział w imprezie turystycznej może zostać wskazana opłata za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego.
36. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
IX. Obowiązki Podróżnego
37. Podróżny zobowiązuje się w trakcie wycieczki podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora Turystyki, umożliwiającym realizację programu podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie.
38. Podróżny zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport) oraz, gdy wymagają tego przepisy, wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator Turystyki) i do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
39. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora Turystyki za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób małoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę podczas podróży i pobytu.
40. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem pobytu w miejscu zakwaterowania. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Podróżnego ustalonego porządku wycieczki, Organizator Turystyki może bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tego tytułu, rozwiązywać umowę w trybie natychmiastowym.
41. Dane osobowe Podróżnego znajdujące się w dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Podróżny jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia podroży. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora Turystyki o tym fakcie.
42. W przypadku zmiany danych osobowych Podróżnego zawartych w umowie na krócej niż tydzień przed dniem wylotu, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Podróżny będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport). Organizator Turystyki uprawniony jest do obciążenia Podróżnego kosztami dokonania takiej zmiany, przy czym Organizator Turystyki ma obowiązek wykazać Podróżnemu wysokość tych kosztów.
X. Ubezpieczenia
43. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2019.548 z późn. zm.) cena imprezy turystycznej obejmuje podstawowe obowiązkowe ubezpieczenie: od następstw nieszczęśliwych wypadków (na imprezach turystycznych krajowych i zagranicznych) oraz koszty leczenia za granicą. Podstawowy zakres ubezpieczeń zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
44. Zawierając umowę Podróżny deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie turystycznej.
45. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Podróżny ma obowiązek zapoznać się przed podpisaniem umowy, w szczególności z zapisami dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
Ubezpieczycielem jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa +48 22 555 00 00.
46. Organizator Turystyki zaleca zawarcie przez Podróżnego umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w wycieczce. Cena takiego ubezpieczenia to 3% wartości imprezy turystycznej, a jego wykupienie gwarantuje zwrot do 100 % kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej naliczonych przez Organizatora Turystyki. Warunki ubezpieczenia dostępne są u Organizatora Turystyki lub na stronie internetowej.
XI. Reklamacje
47. W przypadku stwierdzenia przez Podróżnego niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Turystyki, Podróżny winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz Organizatora Turystyki lub przedstawiciela Organizatora Turystyki. Wszelkie reklamację będą rozpatrywane przez Organizatora Turystyki w następujących terminach: - w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania wycieczki — 30 dniowy termin biegnie od daty złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć nie później niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej.
XII. Postanowienia końcowe
48. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych Fundacji Fly zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
49. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy Sąd powszechny według siedziby Fundacji Fly.
50. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 1.10.2020 roku i nie mają zastosowania do umów o udział w imprezie turystycznej zawartych przez Organizatora Turystyki przed tą datą.

Regulamin przyjęty Uchwałą Zarządu Fundacji 28.09.2020 r.

Poprzednio obowiązująca treść Regulaminu:
1. Od 01.01.2020 - zobacz


WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH FUNDACJI FLY (obowiązujące od 01.01.2020 r.)

I.  ZASADY OGÓLNE
FUNDACJA FLY
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 22.06.2012 roku pod nr KRS 0000424695, NIP 9581660753, zwane dalej „Organizatorem", stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Uczestników określają „Warunki Uczestnictwa" wydane w oparciu o art. 385 (1) KC, zwane dalej „Warunkami".
2. FUNDACJA FLY zleca organizację wycieczek przez Biuro Podróży FLY SENIOR TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 32/10, 81-372 Gdynia, NIP 5862346992, REGON 383936348, wpisane do Centralnego Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 751/19, posiadające Gwarancję Ubezpieczeniową w UNIQA Ubezpieczenia TUiR na sumę 90.000 EUR.

II. ZAWARCIE UMOWY.
1. Zawarcie umowy następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1. zapoznaniu się Uczestnika z ofertą,
2. podpisaniu umowy-zgloszenia uczestnictwa (obejmującego Warunki Uczestnictwa),
3. wpłaceniu zaliczki (nie mniej niż 30%, lub kwoty ustalonej indywidualnie dla danego programu),
4. potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez Organizatora (lub osoby działające w imieniu Organizatora). Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej przez osobę trzecią wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie lub urzędowo (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).
2. Uczestnikiem imprezy jest wyłącznie osoba objęta umową-zgłoszeniem.
3. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI.
Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi. Warunkiem spełnienia świadczeń z umowy jest wpłata należności za imprezę na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub w kasie Organizatora. Cała należność za imprezę określona umową winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.

IV. ZMIANY ŚWIADCZEŃ.
Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem, z zastrzeżeniem punktu V, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Uczestnika. Uczestnik z kolei, powinien również niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje zaproponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń, bez obowiązku zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora.

V. ZMIANY CEN.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oferowanej i poświadczonej w dokumentach podróży ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia cen. Organizator każdorazowo zobowiązany będzie udokumentować wpływ na podwyższenie ceny poprzez wystąpienie jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniska, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. O zmianie cen Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników. W takim przypadku Uczestnik ma prawo uczestniczyć w imprezie o tym samym lub wyższym standardzie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

VI. ODWOŁANIE IMPREZY.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, a w szczególności w każdym czasie z powodu działania siły wyższej. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot, bez dokonania przez Organizator jakichkolwiek potrąceń. O odwołaniu imprezy klient zostaje powiadomiony pisemnie.

VII. PRAWA UCZESTNIKA.
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane w trakcie trwania imprezy.
2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Organizatora (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA.
1. Uczestnik zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora, umożliwiającym realizację programu podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie.
2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport) oraz, gdy wymagają tego przepisy, wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator) i do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób małoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę podczas podróży i pobytu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem pobytu w miejscu zakwaterowania. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy, Organizator może bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tego tytułu, rozwiązywać umowę w trybie natychmiastowym.

IX. UBEZPIECZENIA.
1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 roku z późniejszymi zmianami cena imprezy obejmuje podstawowe obowiązkowe ubezpieczenie.
2. Zawierając umowę Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie.
3. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się przed wyjazdem, w szczególności z zapisami dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
4. W przypadku wycieczek zagranicznych Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa +48 22 555 00 00.
5. Podstawowy zakres ubezpieczeń nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych, które uczestnik jest zobowiązany zawrzeć dodatkowo.

X. REKLAMACJE.
W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Uczestnik winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz Organizatora lub przedstawiciela Organizatora. Wszelkie reklamację będą rozpatrywane przez Organizatora w następujących terminach:
- w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania imprezy — w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, - w przypadku złożenia reklamacji po zakończeniu imprezy — w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

XI. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest wyłącznie: 1) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, 2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, 3) siłą wyższą. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z tytułu zaistnienia wskazanych powyżej przesłanek, nie zwalnia Organizatora od udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.
2. Organizator ogranicza swoja odpowiedzialność z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości dwukrotności ceny imprezy w stosunku do każdego Uczestnika. Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.

XII. REZYGNACJA Z IMPREZY.
1. Organizator zaleca zawarcie przez Uczestnika umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie turystycznej. Cena takiego ubezpieczenia to 3% wartości imprezy turystycznej, a jego wykupienie gwarantuje zwrot do 100 % kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej naliczonych przez Organizatora. Warunki ubezpieczenia dostępne są u Organizatora lub na stronie internetowej.
2. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym, a za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Uczestnika lub jego pełnomocnika Organizatorowi.
3. Uczestnik, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji.
4. Uczestnik rezygnujący z udziału w imprezie, może wskazać osobę spełniającą warunki udziału w imprezie oraz przekazać na nią swoje uprawnienia, a osoba ta może przyjąć obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną część ceny i koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. Uczestnik może zostać obciążony kosztami dodatkowymi (koszty rzeczywiste) związanymi np. z zmianą biletów lotniczych. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków może nastąpić nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy Sąd powszechny według właściwości ogólnej.
……………………………………………………...

Serdecznie zapraszamy na kilkudniowe wypady po Polsce. Wyjeżdżamy w piątek, wracamy w niedzielę. Te wycieczki organizujemy poza sezonem, dlatego w programie jest więcej obiektów "pod dachem" - muzeów, galerii, teatrów...Atrakcyjny program, lokalni przewodnicy, bardzo dobra opieka i przyjazna atmosfera – to niewątpliwe atuty naszych wyjazdów. Staramy się poznać ciekawe miasta, ich historię, architekturę, ludzi, klimat, atrakcje. Cena wyjazdu obejmuje wszelkie koszty – autokar, hotel, wyżywienie, wstępy, ubezpieczenie NNW, opiekę pilota, lokalnych przewodników. Nie ma żadnych niespodziewanych dopłat na miejscu. Posiadamy własne tour guidy, dzięki nim uczestnik zyskuje komfort słuchania przewodnika. Każdy otrzymuje pamiątkowe zdjęcia z wycieczki na płycie CD. Serdecznie zapraszamy osoby 55+ na wycieczki kilkudniowe.

OFERTA WYCIECZEK 2022

Dlaczego my?

Dla Seniorów

 • Nie biegamy - zwiedzamy
 • Na wycieczkach po Polsce - jeden hotel
 • Wygodne pokoje z łazienkami
 • Komfortowe autokary
 • Bez nocnych przejazdów
 • Przyjazna, rodzinna atmosfera

Program

 • Poznajemy historię, zabytki, przyrodę, religie
 • Niesztampowe programy wycieczek
 • Zdjęcia z wycieczki dla każdego
 • Sprawdzeni przewodnicy z pasją
 • Największe atrakcje i nieznane perełki

Cena

 • Cena uwzględnia wszelkie koszty
 • Przejazdy, zakwaterowanie
 • Wyżywienie, ubezpieczenie
 • Opiekę pilota, lokalnych przewodników
 • Wstępy i atrakcje ujęte w programie
 • Zwiedzanie i... niespodzianki

Do wyboru, do koloru...

WYCIECZKI PO POLSCE

Pokażemy Wam Polskę, jakiej nie znacie. Tygodniowe wycieczki do różnych regionów naszego kraju. Jedna baza (hotel) i codzienne wycieczki po znanych i nieznanych miejscach, które pozwolą nam poznać i zrozumieć Polskę. Jakże piękną Polskę! 

ZOBACZ WYCIECZKI

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

Najczęściej podróżujemy samolotem, na miejscu autokarem. Podróż nie może być męcząca! Bo czeka nas wiele atrakcji. Nie tylko zabytki i historia, ale także kultura, lokalna kuchnia i ludzie. Chętnie także łączymy zwiedzanie z wypoczynkiem. Korzystamy z uroków miejsc, które odwiedzamy!

ZOBACZ WYCIECZKI

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

To podróże po Pomorzu. Każdego roku powstają tu nowe atrakcje. Odkrywamy także na nowo miejsca znane. Zagłębiamy się w historię, kulturę i tradycje. Poznajemy wspaniałych ludzi, którzy przybliżają nam naszą małą Ojczyznę.

ZOBACZ WYCIECZKI

Aktualności turystyczne

UWAGA! 2 miejsca na wyjazd WOKÓŁ BESKIDÓW (09-14.06)!28 May 2024

UWAGA! Zwolniły nam się 2 miejsca na wyjazd WOKÓŁ BESKIDÓW (09-14.06) / LAST MINUTE! >>> I teraz bardzo ważne: dla...

Czytaj więcej...
ZAKOPANE ZE SŁOWACJĄ / spotkanie 03.0620 May 2024

Uczestników wyjazdu do ZAKOPENEGO ZE SŁOWACJĄ informujemy, że spotkanie organizacyjne będzie 03.06.2024 (poniedziałek) o godz. 14:00, w naszym gdyńskim biurze...

Czytaj więcej...
GÓRNY ŚLĄSK / spotkanie 03.0620 May 2024

Uczestników wyjazdu na GÓRNY ŚLĄSK informujemy, że spotkanie organizacyjne będzie 03.06.2024 (poniedziałek) o godz. 13:00, w naszym gdyńskim biurze przy...

Czytaj więcej...
NAD NARWIĄ I BIEBRZĄ / spotkanie 03.0620 May 2024

Uczestników wyjazdu NAD NARWIĘ I BIEBRZĘ informujemy, że spotkanie organizacyjne będzie 03.06.2024 (poniedziałek) o godz. 12:00, w naszym gdyńskim biurze...

Czytaj więcej...
PARYŻ / spotkanie 03.0620 May 2024

Uczestników wyjazdu do PARYŻA informujemy, że spotkanie organizacyjne będzie 03.06.2024 (poniedziałek) o godz. 11:00, w naszym gdyńskim biurze przy ul....

Czytaj więcej...
KOTLINA JELENIOGÓRSKA I DREZNO / spotkanie 03.0620 May 2024

Uczestników wyjazdu do KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ I DREZNA informujemy, że spotkanie organizacyjne będzie 03.06.2024 (poniedziałek) o godz. 10:00, w naszym gdyńskim...

Czytaj więcej...

Wszystkie aktualności

Ubezpieczenia

Nasze wycieczki ubezpieczamy w UNIQA TUiR.
Uczestnicy wycieczek krajowych ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, wycieczek zagranicznych ponadto od Kosztów Leczenia za granicą (ubezpieczenia w kosztach wycieczki).

Osobom chętnym oferujemy ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji.

Działamy z profesjonalistami

Fly Senior Travel Sp. z o.o.

W zakresie opracowania wycieczki współpracujemy z Biurem Podróży Fly Senior Travel Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 32/10, 81-372 Gdynia, KRS 0000795814   NIP 5862346992

Copyright © Fundacja FLY 2012-2022