WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH FUNDACJI FLY (obowiązujące od 01.01.2020 r.)

I.  ZASADY OGÓLNE
FUNDACJA FLY
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 22.06.2012 roku pod nr KRS 0000424695, NIP 9581660753, zwane dalej „Organizatorem", stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Uczestników określają „Warunki Uczestnictwa" wydane w oparciu o art. 385 (1) KC, zwane dalej „Warunkami".
2. FUNDACJA FLY zleca organizację wycieczek przez Biuro Podróży FLY SENIOR TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 32/10, 81-372 Gdynia, NIP 5862346992, REGON 383936348, wpisane do Centralnego Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 751/19, posiadające Gwarancję Ubezpieczeniową w UNIQA Ubezpieczenia TUiR na sumę 90.000 EUR.

II. ZAWARCIE UMOWY.
1. Zawarcie umowy następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1. zapoznaniu się Uczestnika z ofertą,
2. podpisaniu umowy-zgloszenia uczestnictwa (obejmującego Warunki Uczestnictwa),
3. wpłaceniu zaliczki (nie mniej niż 30%, lub kwoty ustalonej indywidualnie dla danego programu),
4. potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez Organizatora (lub osoby działające w imieniu Organizatora). Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej przez osobę trzecią wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie lub urzędowo (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).
2. Uczestnikiem imprezy jest wyłącznie osoba objęta umową-zgłoszeniem.
3. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI.
Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi. Warunkiem spełnienia świadczeń z umowy jest wpłata należności za imprezę na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub w kasie Organizatora. Cała należność za imprezę określona umową winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.

IV. ZMIANY ŚWIADCZEŃ.
Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem, z zastrzeżeniem punktu V, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Uczestnika. Uczestnik z kolei, powinien również niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje zaproponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń, bez obowiązku zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora.

V. ZMIANY CEN.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oferowanej i poświadczonej w dokumentach podróży ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia cen. Organizator każdorazowo zobowiązany będzie udokumentować wpływ na podwyższenie ceny poprzez wystąpienie jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniska, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. O zmianie cen Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników. W takim przypadku Uczestnik ma prawo uczestniczyć w imprezie o tym samym lub wyższym standardzie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

VI. ODWOŁANIE IMPREZY.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, a w szczególności w każdym czasie z powodu działania siły wyższej. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot, bez dokonania przez Organizator jakichkolwiek potrąceń. O odwołaniu imprezy klient zostaje powiadomiony pisemnie.

VII. PRAWA UCZESTNIKA.
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane w trakcie trwania imprezy.
2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Organizatora (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA.
1. Uczestnik zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora, umożliwiającym realizację programu podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie.
2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport) oraz, gdy wymagają tego przepisy, wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator) i do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób małoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę podczas podróży i pobytu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem pobytu w miejscu zakwaterowania. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy, Organizator może bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tego tytułu, rozwiązywać umowę w trybie natychmiastowym.

IX. UBEZPIECZENIA.
1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 roku z późniejszymi zmianami cena imprezy obejmuje podstawowe obowiązkowe ubezpieczenie.
2. Zawierając umowę Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie.
3. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się przed wyjazdem, w szczególności z zapisami dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
4. W przypadku wycieczek zagranicznych Ubezpieczycielem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa +48 22 555 00 00.
5. Podstawowy zakres ubezpieczeń nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych, które uczestnik jest zobowiązany zawrzeć dodatkowo.

X. REKLAMACJE.
W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Uczestnik winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz Organizatora lub przedstawiciela Organizatora. Wszelkie reklamację będą rozpatrywane przez Organizatora w następujących terminach:
- w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania imprezy — w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, - w przypadku złożenia reklamacji po zakończeniu imprezy — w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

XI. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest wyłącznie: 1) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, 2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, 3) siłą wyższą. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z tytułu zaistnienia wskazanych powyżej przesłanek, nie zwalnia Organizatora od udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.
2. Organizator ogranicza swoja odpowiedzialność z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości dwukrotności ceny imprezy w stosunku do każdego Uczestnika. Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.

XII. REZYGNACJA Z IMPREZY.
1. Organizator zaleca zawarcie przez Uczestnika umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie turystycznej. Cena takiego ubezpieczenia to 3% wartości imprezy turystycznej, a jego wykupienie gwarantuje zwrot do 100 % kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej naliczonych przez Organizatora. Warunki ubezpieczenia dostępne są u Organizatora lub na stronie internetowej.
2. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym, a za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Uczestnika lub jego pełnomocnika Organizatorowi.
3. Uczestnik, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji.
4. Uczestnik rezygnujący z udziału w imprezie, może wskazać osobę spełniającą warunki udziału w imprezie oraz przekazać na nią swoje uprawnienia, a osoba ta może przyjąć obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną część ceny i koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. Uczestnik może zostać obciążony kosztami dodatkowymi (koszty rzeczywiste) związanymi np. z zmianą biletów lotniczych. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków może nastąpić nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy Sąd powszechny według właściwości ogólnej.
……………………………………………………...