Obowiązuje od 01.12.2022 roku


OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH FUNDACJI FLY


I. ZASADY OGÓLNE

1. FUNDACJA FLY zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 22.06.2012 roku pod nr KRS 0000424695, NIP 958 166 07 53, zwana dalej „Organizatorem Wycieczki", prowadzi działalność pożytku publicznego, zgodnie z zapisami Ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873), w tym w obszarze turystyki senioralnej, organizując wycieczki zgodnie z zapisami Art. 3 ust. 1 Ustawy o wycieczkach i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. 2019.548 z późn. zm.). Fundacja FLY organizuje wycieczki dla osób chcących zawrzeć umowę lub uprawnionych do podróżowania na podstawie umowy zawartej w zakresie usług turystycznych zwanych dalej „Podróżnym”.
2. Prawa i obowiązki Podróżnych określają niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa, wydane w oparciu o art. 384 Kodeksu cywilnego.
3. Ogólne warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w wycieczkach organizowanych przez Fundację FLY. Zawarcie umowy o udział w wycieczce oznacza zgodę na treść zawartą w niniejszych warunkach.
II. ZAWARCIE UMOWY
4. Zawarcie umowy o udział w Wycieczce następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a. zapoznaniu się Podróżnego z ofertą - katalog i inne informacje pisemne Organizatora Wycieczki stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
b. podpisaniu przez Podróżnego oraz Organizatora Wycieczki lub jego Agenta umowy o udział w wycieczkach obejmującej Ogólne Warunki Uczestnictwa oraz Ofertę,
c. wpłaceniu zaliczki (nie mniej niż 30%, lub kwoty ustalonej indywidualnie dla danego programu),
d. potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce przez Organizatora Wycieczki lub osoby działające w imieniu Organizatora Wycieczki,
5. Podróżnym, który ma uczestniczyć w Wycieczce jest wyłącznie osoba objęta umową. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej przez osobę trzecią wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie lub urzędowo (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).
6. Przy zawieraniu umowy o udział w wycieczkach Organizator Wycieczki określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora Wycieczki.
III. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY O UDZIAŁ W WYCIECZKACH
7. Organizator jest uprawniony do dokonania, przed rozpoczęciem wycieczki, jednostronnej zmiany warunków umowy o udział w Wycieczce na trwałym nośniku. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Podróżnego.
8. Organizator Wycieczki ma prawo do podwyższenia ceny, w szcze-gólności, gdy wzrosną ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych umową o udział w wycieczce, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji wycieczki, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla danej wycieczki. Podróżny ma prawo do obniżki ceny odpowiadającej obniżeniu kosztów wymienionych powyżej.
9. Organizator Wycieczki przed rozpoczęciem wycieczki może doko-nać jednostronnie zmiany warunków umowy o udział w Wycieczce także w przypadku, gdy łącznie spełnia następujące warunki:
a. zmiana jest nieznaczna,
b. poinformuje Podróżnego o zmianie w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI (CENA WYCIECZKI)
10. Przez cenę wycieczki rozumie się cenę obejmującą wszystkie usługi lub cenę całkowitą, gdy jedną z tych cen obciążany jest Podróżny.
11. Cenę za wycieczkę Podróżny opłaca w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia wycieczki chyba, że zawarcie umowy nastąpi w okresie krótszym, wówczas Podróżny jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę za wycieczkę wraz z zawarciem umowy.
12. Momentem zapłaty, w przypadku jej realizacji drogą przelewu bankowego, jest dzień uznania rachunku bankowego Organizatora Wycieczki lub jego Agenta, zaś w przypadku innych form płatności, moment otrzymania przez Organizatora Wycieczki lub jego Agenta środków pieniężnych.
13. Brak zapłaty w powyższym terminie będzie uprawniał Organizatora Wycieczki do odstąpienia od umowy o udział w wycieczce, zgodnie z art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego. W przypadku wykonania przez Organizatora Wycieczki prawa odstąpienia od umowy o udział w wycieczce, Organizator Wycieczki będzie mógł domagać się od Podróżnego na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu cywilnego wynagrodzenia odpowiadającego dotychczas wykonanym czynnościom oraz zwrotu rzeczywiście poniesionych w związku z przygotowaniami do wykonania umowy i udokumentowanych kosztów.
14. Ceny wycieczek nie obejmują kwot składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, o ile są wymagane.
V. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI TURYSTYCZNEJ
15. Organizator Wycieczki, który przed rozpoczęciem wycieczki jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych tj.:
a) miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy,
b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu,
c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,
d) liczbę i rodzaj posiłków,
e) specjalne wymagania, o których Podróżny powiadomił Organizatora Wycieczki i na które strony umowy o udział w Wycieczce wyraziły zgodę
albo proponuje podwyższenie ceny przekraczające 15% całkowitej ceny wycieczki
- niezwłocznie powiadamia o tym Podróżnego na trwałym nośniku. Organizator Wycieczki może jednocześnie zaoferować podróżnemu zastępczą wycieczkę, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.
16. Organizator Wycieczki zastrzega sobie możliwość zmiany ceny wycieczki z przyczyn innych niż wyżej wymienione.
17. W przypadku konieczności podwyższenia cen Organizator Wycieczki każdorazowo zobowiązany będzie udokumentować wpływ na podwyższenie ceny poprzez wystąpienie w szczególności takich okoliczności jak: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniska, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut oraz wszystkich innych kosztów, które wypłyną na zmianę ceny wycieczki.
18. Podróżny w terminie wyznaczonym przez Organizatora Wycieczki informuje go, że przyjmuje proponowaną zmianę umowy o udział w Wycieczce albo odstępuje od umowy o udział w Wycieczce za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie albo przyjmuje zastępczą wycieczkę. Jeżeli zmiany umowy o udział w Wycieczce lub zastępcza wycieczka, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów wycieczki, podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć w terminie ustalonym w umowie.
19. Cena ustalona w umowie o udział w Wycieczce nie może być podwyższona w okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia wycieczki.
20. W przypadku obniżenia ceny Organizator Wycieczki może odliczyć od zwrotu należnego Podróżnemu rzeczywiste koszty obsługi. Na żądanie podróżnego Organizator Wycieczki przedstawia dowód poniesionych kosztów obsługi.
21. Podróżny zobowiązany jest pokrywać na miejscu wykonania świadczenia opłat takich jak np. opłata za korzystanie z leżaków na plaży, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru, kaucji zwrotnej za korzystanie z klimatyzacji, podatki i opłaty turystyczne, itp. Podróżny pokrywa także wszelkie opłaty administracyjne takie jak kary, mandaty i inne.
VI. ODWOŁANIE WYCIECZKI
22. Organizator Wycieczki może rozwiązać umowę o udział w Wy-cieczce i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu wycieczki, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w wycieczce, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w wycieczce, a Organizator Wycieczki powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w Wycieczce w terminie określonym w umowie o udział w wycieczce, lecz nie później niż na:
- 20 dni przed rozpoczęciem wycieczki trwającej ponad 6 dni,
- 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki trwającej 2-6 dni,
- 48 godzin przed rozpoczęciem wycieczki trwającej krócej niż 2 dni,
b) Organizator Wycieczki nie może zrealizować umowy o udział w Wycieczce z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w Wycieczce niezwłocznie przed rozpoczęciem wycieczki.
VII. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA WYCIECZKI
24. Organizator Wycieczki ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o udział w Wycieczce do wysokości stanowiącej trzykrotność całkowitej ceny wycieczki. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie oraz szkody spowodowanej przez Organizatora Wycieczki umyślnie lub w wyniku niedbalstwa. Organizator Wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu wycieczki dokonane na życzenie Podróżnego lub za jego wyraźną zgodą. Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Wszelkie koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Podróżnego. Organizator Wycieczki jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową o udział w wycieczce. Organizator Wycieczki jest zobowiązany do udzielenia Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji pomocy, na zasadach określonych w art. 52 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
25. Organizator Wycieczki lub Agent Turystyczny, w przypadku, gdy wycieczka jest sprzedawana za jego pośrednictwem, udziela Podróżnemu, zanim Podróżny ten zwiąże się jakąkolwiek umową o udział w Wycieczce lub odpowiadającą jej ofertą, następujących informacji dotyczących głównych właściwości usług turystycznych takich jak;
a) miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie wycieczki,
b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony - o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu,
c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,
d) liczbę i rodzaj posiłków,
e) program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie wycieczki,
f) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, oraz - jeśli to możliwe - o przybliżonej liczebności grupy,
g) informację o wymaganiach językowych, w przypadku, gdy skorzystanie przez Podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,
h) informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek Podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb.
26. Przed rozpoczęciem wycieczki Organizator Wycieczki dostarcza Podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i - w stosownych przypadkach - terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.
VIII. PRAWA PODRÓŻNEGO
27. Podróżny ma prawo do świadczeń Organizatora Wycieczki gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Podróżnymi umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane w trakcie trwania wycieczki.
28. Podróżny uprawniony jest w czasie trwania wycieczki do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora Wycieczki. Podróżny objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Organizatora Wycieczki (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).
29. Podróżny może bez zgody Organizatora Wycieczki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Wycieczce wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o udział w Wycieczce uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
30. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa wyżej, jest skuteczne wobec Organizatora Wycieczki, jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wycieczki uważa się w każdym przypadku za złożone w rozsądnym terminie.
31. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa wyżej, będzie wiązać się dla Organizatora Wycieczki z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Podróżnemu. Koszty te muszą być zasadne i nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora Wycieczki na skutek przeniesienia umowy o udział w wycieczce.
32. Za nieuiszczoną część ceny wycieczki oraz koszty poniesione przez Organizatora Wycieczki w wyniku zmiany Podróżnego uczestniczącego w Wycieczce Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
33. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w Wycieczce w każdym czasie przed jej rozpoczęciem.
34. Podróżny może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w Wycieczce na rzecz Organizatora Wycieczki. W przypadku nieokreślenia w umowie o udział w Wycieczce opłat za odstąpienie od umowy o udział w Wycieczce wysokość tej opłaty odpowiada cenie wycieczki pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Podróżnego Organizator Wycieczki uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w wycieczce.
35. Opłata za odstąpienie od umowy o udział w wycieczce podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego. W przypadku, gdy opłata za odstąpienie od umowy o udział w wycieczce jest wyższa niż kwota wpłat dokonanych przez Podróżnego, Podróżny zobowiązany jest do wniesienia różnicy na rachunek Organizatora Wycieczki w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty.
36. Podróżny może odstąpić od umowy o udział w Wycieczce przed rozpoczęciem wycieczki bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację wycieczki lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu wycieczki, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
IX. OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO
37. Podróżny zobowiązuje się w trakcie wycieczki podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora Wycieczki, umożliwiającym realizację programu podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie.
38. Podróżny zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszportu, dowodu osobistego, wymaganych zaświadczeń) oraz, gdy wymagają tego przepisy, wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator Wycieczki) i do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
39. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora Wycieczki za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób małoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę podczas podróży i pobytu.
40. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem pobytu w miejscu zakwaterowania. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Podróżnego ustalonego porządku wycieczki, Organizator Wycieczki może bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tego tytułu, rozwiązywać umowę w trybie natychmiastowym.
41. Dane osobowe Podróżnego znajdujące się w dokumencie, którym będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport) muszą być tożsame z danymi zawartymi w umowie. Podróżny jest bezwzględnie zobowiązany przy zawarciu umowy podać dane osobowe, które będą aktualne w chwili rozpoczęcia podroży. W razie zmiany danych osobowych po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora Wycieczki o tym fakcie.
42. W przypadku zmiany danych osobowych Podróżnego zawartych w umowie na krócej niż tydzień przed dniem wylotu, np. w celu dostosowania ich do danych osobowych znajdujących się dokumencie, którym Podróżny będzie się legitymował w trakcie podroży (dowód osobisty lub paszport). Organizator Wycieczki uprawniony jest do obciążenia Podróżnego kosztami dokonania takiej zmiany, przy czym Organizator Wycieczki ma obowiązek wykazać Podróżnemu wysokość tych kosztów.
X. UBEZPIECZENIA
43. Cena wycieczki obejmuje podstawowe obowiązkowe ubezpieczenie: od następstw nieszczęśliwych wypadków (na wycieczkach krajowych i zagranicznych) oraz koszty leczenia za granicą. Podstawowy zakres ubezpieczeń zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
44. Zawierając umowę Podróżny deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia udział w wycieczce.
45. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Podróżny ma obowiązek zapoznać się przed podpisaniem umowy, w szczególności z zapisami dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
46. Organizator Wycieczki zaleca zawarcie przez Podróżnego umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w wycieczce. Cena takiego ubezpieczenia to 3% wartości wycieczki, a jego wykupienie gwarantuje, w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz ich udokumentowania, zwrot do 100 % kosztów rezygnacji z wycieczki naliczonych przez Organizatora Wycieczki. Warunki ubezpieczenia dostępne są u Organizatora Wycieczki lub na stronie internetowej.
XI. REKLAMACJE
47. W przypadku stwierdzenia przez Podróżnego niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora Wycieczki, Podróżny winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz Organizatora Wycieczki lub przedstawiciela Organizatora Wycieczki. Wszelkie reklamację będą rozpatrywane przez Organizatora Wycieczki w następujących terminach: - w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania wycieczki — 30 dniowy termin biegnie od daty złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć nie później niż 30 dni od dnia zakończenia wycieczki.
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
48. W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi warunkami uczestnictwa w wycieczkach Fundacji FLY zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
49. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy Sąd powszechny według siedziby Fundacji FLY.
50. Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 01.12.2022 roku i nie mają zastosowania do umów o udział w Wycieczce zawartych przez Organizatora Wycieczki przed tą datą.

Regulamin przyjęty przez Zarząd Fundacji 12.11.2022 r.

Poprzednio obowiązująca treść Regulaminu:
1. Od 01.10.2020 - zobacz
2. Od 01.01.2020 - zobacz