Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY w Gdyni

 

 1. Uczestnikiem zajęć UTW przy Fundacji FLY może zostać osoba, która ukończyła 55 lat oraz złoży odpowiedni wniosek.
 2. Zapisy do UTW przy Fundacji FLY odbywają się przed rozpoczęciem roku akademickiego – po uprzednim ogłoszeniu terminu zapisów i są prowadzone do wyczerpania miejsc.
 3. Przy zapisach na UTW przy Fundacji FLY należy okazać dokument tożsamości oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 4. Osoba wstępująca w poczet słuchaczy UTW przy Fundacji FLY zobligowana jest do dokonania opłaty administracyjnej (wpisowego) za zajęcia w wysokości ustalonej przez Zarząd Fundacji.
 5. Uczestnik ma prawo do udziału w dowolnej liczbie wybranych przez siebie zajęć.
 6. W ramach jednej wpłaty uczestnik ma prawo do wyboru do 2 wykładów. Zajęcia ruchowe, artystyczne, hobbystyczne i lektoraty płatne są oddzielnie za każde zajęcia (za semestr).
 7. Warsztaty komputerowe płatne są za każdą godzinę zajęć. Uczestnik ma możliwość opłacenia należności w dwóch ratach: w momencie zapisywania się na zajęcia oraz w połowie kursu.
 8. Zajęcia ruchowe dla seniorów nie są formą rehabilitacji ani terapii indywidualnej.
 9. Wszystkich uczestników zajęć ruchowych obowiązuje regulamin obiektu, w jakim się odbywają.
 10. Uczestnik zajęć ruchowych ma obowiązek powiadomić prowadzącego o dolegliwościach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie zajęć.
 11. W zajęciach artystycznych lub hobbystycznych w jednej grupie zajęciowej można uczestniczyć maksimum 2 lata (4 semestry).
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach UTW przy Fundacji FLY opłaty nie podlegają zwrotowi. Zwrot może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy na zwalniane miejsce zostanie zapisany nowy uczestnik z listy rezerwowej.
 13. Wpłat za zajęcia należy dokonać z góry za dany semestr. Nie przewiduje się odrabiania zajęć i przekładnia ich na inny termin, ani zwrotu gotówki z powodu nieobecności na zajęciach.
 14. Niedokonanie wpłaty może być podstawą do skreślenia z listy słuchaczy.
 15. Nieobecność na zajęciach można usprawiedliwić telefonicznie, mailowo bądź osobiście w biurze Fundacji. Nieobecność na trzech kolejnych zajęciach bez usprawiedliwienia spowoduje skreślenie z listy uczestników i zaproponowanie miejsca osobie z listy rezerwowej.
 16. Grupa zajęciowa może nie zostać uruchomiona ze względu na zbyt małą liczbę uczestników (min. 5 osób).
 17. Zajęcia mogą zostać odwołane wyłącznie z przyczyn technicznych bądź innych, niezależnych od organizatora oraz prowadzących. W miarę możliwości zajęcia będą odrobione w innym terminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.
 18. Informacja o odwołaniu zajęć zamieszczana jest każdorazowo na stronie internetowej i profilu Fundacji na Facebooku oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Fundacji. Nie przewiduje się indywidualnego informowania słuchaczy o zmianach w planie zajęć.
 19. Zapisanie się na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.