Z nami zwiedzisz cały świat...


WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH FUNDACJI FLY (obowiązujące od 01.01.2020 r.)

I.  ZASADY OGÓLNE
FUNDACJA FLY
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 22.06.2012 roku pod nr KRS 0000424695, NIP 9581660753, zwane dalej „Organizatorem", stawia sobie za cel zapewnienie Uczestnikom optymalnych warunków wypoczynku. Prawa i obowiązki Uczestników określają „Warunki Uczestnictwa" wydane w oparciu o art. 385 (1) KC, zwane dalej „Warunkami".
2. FUNDACJA FLY zleca organizację wycieczek przez Biuro Podróży FLY SENIOR TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 32/10, 81-372 Gdynia, NIP 5862346992, REGON 383936348, wpisane do Centralnego Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 751/19, posiadające Gwarancję Ubezpieczeniową w AXA Ubezpieczenia TUiR na sumę 90.000 EUR.

II. ZAWARCIE UMOWY.
1. Zawarcie umowy następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1. zapoznaniu się Uczestnika z ofertą,
2. podpisaniu umowy-zgloszenia uczestnictwa (obejmującego Warunki Uczestnictwa),
3. wpłaceniu zaliczki (nie mniej niż 30%, lub kwoty ustalonej indywidualnie dla danego programu),
4. potwierdzeniu zgłoszenia uczestnictwa w imprezie przez Organizatora (lub osoby działające w imieniu Organizatora). Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej przez osobę trzecią wymaga zgody rodziców lub opiekunów, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie lub urzędowo (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego).
2. Uczestnikiem imprezy jest wyłącznie osoba objęta umową-zgłoszeniem.
3. Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia do Organizatora.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI.
Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi. Warunkiem spełnienia świadczeń z umowy jest wpłata należności za imprezę na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy określony w zawartej z Uczestnikiem umowie lub w kasie Organizatora. Cała należność za imprezę określona umową winna być wpłacona przez Uczestnika w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.

IV. ZMIANY ŚWIADCZEŃ.
Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Uczestnikiem, z zastrzeżeniem punktu V, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Uczestnika. Uczestnik z kolei, powinien również niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje zaproponowaną zmianę umowy, czy też odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń, bez obowiązku zapłaty kary umownej na rzecz Organizatora.

V. ZMIANY CEN.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oferowanej i poświadczonej w dokumentach podróży ceny imprezy turystycznej. W przypadku konieczności podwyższenia cen. Organizator każdorazowo zobowiązany będzie udokumentować wpływ na podwyższenie ceny poprzez wystąpienie jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniska, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. O zmianie cen Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników. W takim przypadku Uczestnik ma prawo uczestniczyć w imprezie o tym samym lub wyższym standardzie lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

VI. ODWOŁANIE IMPREZY.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed jej rozpoczęciem, a w szczególności w każdym czasie z powodu działania siły wyższej. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot, bez dokonania przez Organizator jakichkolwiek potrąceń. O odwołaniu imprezy klient zostaje powiadomiony pisemnie.

VII. PRAWA UCZESTNIKA.
1. Uczestnik ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych ofertą, stanowiącą integralną część zawartej z Uczestnikami umowy. Opłacone świadczenia są ostateczne i nie mogą być zmieniane w trakcie trwania imprezy.
2. Uczestnik uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora. Uczestnik objęty zostanie również opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przez Organizatora (np. związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach, opóźnieniami przelotów).

VIII. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA.
1. Uczestnik zobowiązuje się w trakcie imprezy podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora, umożliwiającym realizację programu podróży oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie.
2. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport) oraz, gdy wymagają tego przepisy, wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator) i do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody i straty wyrządzone z jego winy lub z winy osób małoletnich, nad którymi sprawuje nadzór lub opiekę podczas podróży i pobytu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych oraz przepisów związanych z bezpieczeństwem pobytu w miejscu zakwaterowania. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy, Organizator może bez ponoszenia konsekwencji finansowych z tego tytułu, rozwiązywać umowę w trybie natychmiastowym.

IX. UBEZPIECZENIA.
1. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 roku z późniejszymi zmianami cena imprezy obejmuje podstawowe obowiązkowe ubezpieczenie.
2. Zawierając umowę Uczestnik deklaruje, że jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie.
3. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Uczestnik ma obowiązek zapoznać się przed wyjazdem, w szczególności z zapisami dotyczącym ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
4. W przypadku wycieczek zagranicznych Ubezpieczycielem jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa +48 22 555 00 00.
5. Podstawowy zakres ubezpieczeń nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych, które uczestnik jest zobowiązany zawrzeć dodatkowo.

X. REKLAMACJE.
W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Uczestnik winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie wykonawcę usługi oraz Organizatora lub przedstawiciela Organizatora. Wszelkie reklamację będą rozpatrywane przez Organizatora w następujących terminach:
- w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania imprezy — w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, - w przypadku złożenia reklamacji po zakończeniu imprezy — w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

XI. WYŁĄCZENIE I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane jest wyłącznie: 1) działaniem lub zaniechaniem Uczestnika, 2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć, 3) siłą wyższą. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z tytułu zaistnienia wskazanych powyżej przesłanek, nie zwalnia Organizatora od udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi.
2. Organizator ogranicza swoja odpowiedzialność z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania usług w czasie imprezy turystycznej do wysokości dwukrotności ceny imprezy w stosunku do każdego Uczestnika. Przedmiotowe ograniczenie nie dotyczy szkód na osobie.

XII. REZYGNACJA Z IMPREZY.
1. Organizator zaleca zawarcie przez Uczestnika umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie turystycznej. Cena takiego ubezpieczenia to 3% wartości imprezy turystycznej, a jego wykupienie gwarantuje zwrot do 100 % kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej naliczonych przez Organizatora. Warunki ubezpieczenia dostępne są u Organizatora lub na stronie internetowej.
2. Uczestnik może odstąpić od umowy w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście, przez pełnomocnika lub listem poleconym, a za datę rezygnacji uznaje się datę złożenia stosownego oświadczenia przez Uczestnika lub jego pełnomocnika Organizatorowi.
3. Uczestnik, który po wpłacie zaliczki lub całej ceny odstępuje od umowy, jest zobowiązany do zapłaty rzeczywistych kosztów swej rezygnacji.
4. Uczestnik rezygnujący z udziału w imprezie, może wskazać osobę spełniającą warunki udziału w imprezie oraz przekazać na nią swoje uprawnienia, a osoba ta może przyjąć obowiązki wynikające z umowy. Za nieuiszczoną część ceny i koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany uczestnika Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie. Uczestnik może zostać obciążony kosztami dodatkowymi (koszty rzeczywiste) związanymi np. z zmianą biletów lotniczych. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków może nastąpić nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem imprezy.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez właściwy Sąd powszechny według właściwości ogólnej.
……………………………………………………...

Zapraszamy do poznawania naszej najbliższej okolicy. Naszego wybrzeża, Kaszub, Kociewia, Powiśla. Zapraszamy do odkrywania miejsc nieznanych i na nowo odkrywanie miejsc znanych. Wycieczki jednodniowe z przewodnikiem to świetny pomysł na pożyteczne spędzenie czasu. Atrakcyjny program, lokalni przewodnicy, bardzo dobra opieka i przyjazna atmosfera – to niewątpliwe atuty naszych wyjazdów. Staramy się poznać ciekawe miasta, ich historię, architekturę, ludzi, klimat, atrakcje. Cena wyjazdu obejmuje wszelkie koszty – autokar, wstępy, ubezpieczenie NNW, opiekę pilota, lokalnych przewodników. Nie ma żadnych niespodziewanych dopłat na miejscu. Serdecznie zapraszamy osoby 55+ na wycieczki jednodniowe. .

OFERTA WYCIECZEK 2021

Dofinansowane z budżetu miasta Gdyni

Pozostałe wycieczki

Serdecznie zapraszamy na kilkudniowe wypady po Polsce. Wyjeżdżamy w piątek, wracamy w niedzielę. Te wycieczki organizujemy poza sezonem, dlatego w programie jest więcej obiektów "pod dachem" - muzeów, galerii, teatrów...Atrakcyjny program, lokalni przewodnicy, bardzo dobra opieka i przyjazna atmosfera – to niewątpliwe atuty naszych wyjazdów. Staramy się poznać ciekawe miasta, ich historię, architekturę, ludzi, klimat, atrakcje. Cena wyjazdu obejmuje wszelkie koszty – autokar, hotel, wyżywienie, wstępy, ubezpieczenie NNW, opiekę pilota, lokalnych przewodników. Nie ma żadnych niespodziewanych dopłat na miejscu. Posiadamy własne tour guidy, dzięki nim uczestnik zyskuje komfort słuchania przewodnika. Każdy otrzymuje pamiątkowe zdjęcia z wycieczki na płycie CD. Serdecznie zapraszamy osoby 55+ na wycieczki kilkudniowe.

OFERTA WYCIECZEK 2021

UWAGA! Tylko lista rezerwowa... MAGICZNY KRAKÓW I WIELICZKA - SKARB MAŁOPOLSKI
UWAGA! Tylko lista rezerwowa... MAGICZNY KRAKÓW I WIELICZKA - SKARB MAŁOPOLSKI

Wycieczka autokarowa Fundacja FLY zaprasza na atrakcyjny, pięciodniowy wyjazd do historycznego Krakowa, opactwa w Tyńcu i kopalni soli w Wieliczce...

Więcej
UWAGA! Tylko lista rezerwowa... WROCŁAW - PRZEGLĄDAJĄCY SIĘ W ODRZE
UWAGA! Tylko lista rezerwowa... WROCŁAW - PRZEGLĄDAJĄCY SIĘ W ODRZE

Wycieczka autokarowa Wrocław to jedno z największych i najpiękniejszych miast Polski, Europejska Stolica Kultury w 2016 roku. Miasto zachwyca swym...

Więcej
WARSZAWA – W KRÓLEWSKIM OGRODZIE ŚWIATŁA
WARSZAWA – W KRÓLEWSKIM OGRODZIE ŚWIATŁA

Wycieczka autokarowa Główną atrakcją wycieczki będzie Królewski Ogród Światła, corocznie organizowany na okres świąteczny w wilanowskim parku. Przeniesiemy się w...

Więcej

Specjalnie dla Seniorów organizujemy wycieczki zagraniczne. Wspólnie zwiedzaliśmy już Anglię, Estonię, Finlandię, Grecję, Gruzję, Hiszpanię, Litwę, Łotwę, Maltę, Niemcy, Norwegię, Portugalię, Rumunię,Szkocję, Szwecję, Włochy.Atrakcyjny program, lokalni przewodnicy, bardzo dobra opieka i przyjazna atmosfera – to niewątpliwe atuty naszych wyjazdów. Staramy się podróżować samolotem do kraju docelowego i na miejscu poruszać się autokarem. Nie ma żadnych nocnych przejazdów, a liczba hoteli jest maksymalnie zredukowana. Większe kraje zwiedzamy regionami, aby dogłębnie zrozumieć ich historię, poznać ludzi, zobaczyć ciekawe miejsca – te najbardziej znane, ale też i te rzadko odwiedzane.
Cena wyjazdu obejmuje wszelkie koszty – przelot, autokar, wyżywienie, wstępy, ubezpieczenie NNW i KL za granicą (w tym koszty leczenia chorób przewlekłych), opiekę pilota, lokalnych przewodników (w przypadku podróży samolotem dodatkowej dopłaty wymaga bagaż przekraczający wymiary darmowego bagażu podręcznego – zgodnie z taryfikatorem linii lotniczych). Nie ma żadnych niespodziewanych dopłat na miejscu. Możliwe jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji, co daje gwarancję zwrotu 100% wpłat w razie konieczności rezygnacji przed lub w trakcie wycieczki z przyczyn zdrowotnych i losowych.
Wycieczki na nasze zlecenie przygotowuje renomowane biuro podróży, z którym współpracujemy od początku naszej działalności. Posiadamy własne tour guidy, dzięki nim uczestnik zyskuje komfort słuchania przewodnika. Każdy otrzymuje pamiątkowe zdjęcia z wycieczki na płycie CD. Serdecznie zapraszamy osoby 55+ na wycieczki zagraniczne

OFERTA WYCIECZEK 2021

Oferta wycieczek 2022

2022.05.10-15 / Podlasie - gdzie Wschód spotyka się z Zachodem
2022.05.10-15 / Podlasie - gdzie Wschód spotyka się z Zachodem

Wycieczka autokarowa Podlasie to niezwykły region leżący w północno – wschodniej Polsce. Osoby poszukujące zielonych krajobrazów z prastarymi lasami, rzekami...

Więcej
2022.05.23-28 / Tajemniczy Dolny Śląsk - Kotlina Kłodzka i Praga
2022.05.23-28 / Tajemniczy Dolny Śląsk - Kotlina Kłodzka i Praga

Wycieczka autokarowa Dolny Śląsk to miejsce, w którym usłyszymy niesamowite opowieści o duchach zam-ków, czy ukrytych skarbach. Zachowało się tu...

Więcej
2022.06.09-14 / W blasku renesansu i malowanych chat - Ziemia Tarnowska
2022.06.09-14 / W blasku renesansu i malowanych chat - Ziemia Tarnowska

Wycieczka autokarowa Region Tarnowski poznamy podążając szlakiem zamków, sanktuariów, licznie zacho-wanych tutaj kościółków drewnianych, cmentarzy wojskowych z czasów i Wojny...

Więcej
2022.06.19-24 / U stóp Karkonoszy - Kotlina Jeleniogórska i Drezno
2022.06.19-24 / U stóp Karkonoszy - Kotlina Jeleniogórska i Drezno

Wycieczka autokarowa Kotlina Jeleniogórska swoje walory zawdzięcza wyjątkowo malowniczemu położeniu w sąsiedztwie karkonoskich szczytów, znakomitej bazie turystycznej i atrakcjom, któ-rych...

Więcej
2022.06.27-07.02 / Te opolskie dziouchy - Śląsk Opolski
2022.06.27-07.02 / Te opolskie dziouchy - Śląsk Opolski

Wycieczka autokarowa Serdecznie zapraszamy na Śląsk Opolski. Obfitość atrakcji, jaką zaoferować może ten region, jest wręcz zadziwiająca. Stanowi on zatem...

Więcej
2022.07.07-12 / Na biegunie zimna - Suwalszczyzna i Wilno
2022.07.07-12 / Na biegunie zimna - Suwalszczyzna i Wilno

Wycieczka autokarowa Zapraszamy do ciekawego, północno-wschodniego zakątka Polski. Suwalszczyzna jest odrębną krainą historyczno-geograficzną i chociaż należy do woj. podlaskiego, nie...

Więcej
2022.07.17-22 / Skarby Pomorza Zachodniego - Ziemia Szczecińska i Berlin
2022.07.17-22 / Skarby Pomorza Zachodniego - Ziemia Szczecińska i Berlin

Wycieczka autokarowa Wschod-nich i centralnej Polski, którzy przybyli tu po II wojnie światowej. Daje się jednak za-uważyć wzajemne przenikanie kultur...

Więcej
2022.07.18-23 / Czar Silesii i ślůnskiej godki - Górny Śląsk
2022.07.18-23 / Czar Silesii i ślůnskiej godki - Górny Śląsk

Wycieczka autokarowa Chociaż historycznie Górny Śląsk obejmował nie tylko obszar dzisiejszego województwa śląskiego, ale również m.in. województwo opolskiego, to program...

Więcej
2022.07.25-30 / Świętokrzyskie perły - od Kielc po Sandomierz
2022.07.25-30 / Świętokrzyskie perły - od Kielc po Sandomierz

Wycieczka autokarowa Świętokrzyskie perły to nie tylko rzecz służąca ozdobie, ale również synonim bogatej oferty turystycznej, którą ten region ma...

Więcej
2022.08.04-09 / W przełomie Dunajca - Sądecczyzna
2022.08.04-09 / W przełomie Dunajca - Sądecczyzna

Wycieczka autokarowa Oddalając się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów na południe od Krakowa, dojedziemy do okolic Nowego Sącza, czyli tzw. Sądecczyzny. Ta...

Więcej
2022.08.15-20 / Na ordynackich włościach - Zamość i Roztocze
2022.08.15-20 / Na ordynackich włościach - Zamość i Roztocze

Wycieczka autokarowa Roztocze to wyjątkowy w skali kraju klimat i atmosfera. Jest bardzo bogate w piękne krajobrazy, urokliwe ustronia i...

Więcej
2022.08.25-30 / Tam gdzie biesy i czady - Bieszczady
2022.08.25-30 / Tam gdzie biesy i czady - Bieszczady

Wycieczka autokarowa Podkarpackie posiada w zakresie kultury szczególny potencjał. Oparty jest on na po-graniczu narodowym, etnicznym i wyznaniowym. Wspaniałe atrakcje...

Więcej
2022.08.30-09.04 / Kraina winem i miodem płynąca - Lubuskie i Poczdam
2022.08.30-09.04 / Kraina winem i miodem płynąca - Lubuskie i Poczdam

Wycieczka autokarowa Są miejsca w Lubuskiem, których nie można opisać słowami. Trzeba je po prostu zobaczyć. To miejsca spokoju, ciszy...

Więcej
2022.09.06-11 / Podkarpackie pałace i zamki - Ziemia Rzeszowska i Przemyska
2022.09.06-11 / Podkarpackie pałace i zamki - Ziemia Rzeszowska i Przemyska

Wycieczka autokarowa Podkarpackie obejmuje południowo-wschodnie obszary przedrozbiorowej Małopolski oraz zachodnią część Rusi Czerwonej. My będziemy koncentrować się na Ziemi Rzeszowskiej...

Więcej

Aktualności

Kraków, magiczny Kraków!

Przypominamy: Do Krakowa wyjeżdżamy 20.10, wracamy 24.10. Zbiórka przed wyjazdem (Przed Dworcem Gdynia Główna, stanowisko PKS nr 5) o godzinie...

Czytaj więcej...
Wrocław - zbiórka przed wyjazdem.

Przypominamy o jutrzejszej zbiórce na wycieczkę do Wrocławia - nasz autokar będzie na Państwa czekać o 7.45 przed dworcem Gdynia...

Czytaj więcej...
Zajrzyj, zaplanuj, zapisz się!

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich uwielbiających podróże, szczególnie z Fundacją FLY! Aż CZTERNAŚCIE tygodniowych wycieczek po Polsce przygotowaliśmy na kolejny...

Czytaj więcej...

Wszystkie aktualności

Dlaczego my?

Dla Seniorów

 • Nie biegamy - zwiedzamy
 • Na wycieczkach po Polsce - jeden hotel
 • Wygodne pokoje z łazienkami
 • Komfortowe autokary
 • Bez nocnych przejazdów
 • Przyjazna, rodzinna atmosfera

Program

 • Poznajemy historię, zabytki, przyrodę, religie
 • Niesztampowe programy wycieczek
 • Zdjęcia z wycieczki dla każdego
 • Sprawdzeni przewodnicy z pasją
 • Największe atrakcje i nieznane perełki

Cena

 • Cena uwzględnia wszelkie koszty
 • Przejazdy, zakwaterowanie
 • Wyżywienie, ubezpieczenie
 • Opiekę pilota, lokalnych przewodników
 • Wstępy i atrakcje ujęte w programie
 • Zwiedzanie i... niespodzianki

Jesteś ciekaw świata?...

Do wyboru, do koloru...

WYCIECZKI PO POLSCE

Pokażemy Wam Polskę, jakiej nie znacie. Tygodniowe wycieczki do różnych regionów naszego kraju. Jedna baza (hotel) i codzienne wycieczki po znanych i nieznanych miejscach, które pozwolą nam poznać i zrozumieć Polskę. Jakże piękną Polskę! 

WIĘCEJ

WYCIECZKI ZAGRANICZNE

Najczęściej podróżujemy samolotem, na miejscu autokarem. Podróż nie może być męcząca! Bo czeka nas wiele atrakcji. Nie tylko zabytki i historia, ale także kultura, lokalna kuchnia i ludzie. Chętnie także łączymy zwiedzanie z wypoczynkiem. Korzystamy z uroków miejsc, które odwiedzamy!

WIĘCEJ

WYCIECZKI JEDNODNIOWE

To podróże po Pomorzu. Każdego roku powstają tu nowe atrakcje. Odkrywamy także na nowo miejsca znane. Zagłębiamy się w historię, kulturę i tradycje. Poznajemy wspaniałych ludzi, którzy przybliżają nam naszą małą Ojczyznę.

WIĘCEJ

WYCIECZKI KILKUDNIOWE

To oferta na jesień, zimę i wczesną wiosnę. W programie tych wycieczek więcej jest zwiedzania wnętrz, a także wyjścia kulturalne - spektakle teatralne, koncerty, wystawy. Atrakcją są na pewno kąpiele w termach, czy zwiedzanie szlaków... kulinarnych.

WIĘCEJ

Ubezpieczenia

Nasze wycieczki ubezpieczamy w UNIQA TUiR.
Uczestnicy wycieczek krajowych ubezpieczeni są od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, wycieczek zagranicznych ponadto od Kosztów Leczenia za granicą (ubezpieczenia w kosztach wycieczki).

Osobom chętnym oferujemy ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji.

Działamy z profesjonalistami

Fly Senior Travel Sp. z o.o.

Współpracujemy z Biurem Podróży Fly Senior Travel Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 32/10, 81-372 Gdynia, KRS 0000795814   NIP 5862346992
Wpisane do CEOTiPUNPUT pod numerem 25147

Copyright © Fundacja FLY 2020-2021