UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
przy Fundacji FLY w Gdyni

„Kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło,
wtedy dopiero wszystko się zaczyna”.

Tu jest miejsce dla każdego...

Masz 55+ i...
Szukasz możliwości miłego, pożytecznego spędzenia czasu wolnego – przyjdź do nas...
Przyjechałeś do Trójmiasta, nie masz znajomych, nie wiesz, co zrobić – przyjdź do nas...
Chcesz poznać nowych ludzi w Twoim (wciąż młodym) wieku – przyjdź do nas...
Chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności – przyjdź do nas...
Chcesz beztrosko podróżować w fajnym towarzystwie, zwiedzać Polskę i świat – przyjdź do nas...
Chcesz robić coś dobrego i pożytecznego, pomagać innym, udzielać się w wolontariacie – przyjdź do nas...
Chcesz odzyskać sprawność fizyczną, poprawić stan zdrowia, czuć się dobrze – przyjdź do nas...
Chcesz dzielić z innymi swoje pasje i zainteresowania – przyjdź do nas...

Jesteś młodszy niż 55 i...
Jesteś uczniem kl. VI-VIII podstawówki lub kl. I szkoły średniej i masz problemy w nauce, a bardzo, ale to bardzo chcesz się podciągnąć – przyjdź do nas...
Chcesz robić coś dobrego i pożytecznego, pomagać innym, udzielać się w wolontariacie – przyjdź do nas...

Czas trwania projektu: 
od 01.02.2014 do 31.12.2014


Założenia: 
Projekt dotyczy organizacji w 2014 roku siedmiu jednodniowych wycieczek edukacyjno-krajoznawczych po Pomorzu i Kaszubach dla grupy 336 gdyńskich seniorów: Celem projektu jest pokazanie piękna Pomorza, Słowińskiego Parku Narodowego, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, czy Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej oraz przepięknej Ziemi Kaszubskiej i Kociewskiej, rezerwaty przyrody, liczne pomniki przyrody, a także bezcenne obiekty kultury materialnej, zamki, muzea i skanseny.

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

Radosław Daruk

Wiceprezes Zarządu

Dorota Kitowska

Członek Zarządu

Łukasz Kitowski

Zadania Zarządu:
(określone w Statucie Fundacji)

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

STATUT FUNDACJI FLY

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja FLY, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Dorotę Kitowską, Radosława Daruka oraz Arkadiusza Wróblewskiego, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Hannę Warońską w kancelarii notarialnej w Gdyni, Pl. Kaszubski 8/209 w dniu 24 maja 2012r. (repertorium A nr 3630 na rok 2012). Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja może posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Gdynia
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.
§ 6
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie we wszelkich formach rodzin i osób w trudnej sytuacji, wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans tych osób;
2. Rozwój obywateli przez prowadzenie na ich rzecz działań z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji;
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4. Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
7. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
8. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
10. Propagowanie wszelkich form turystyki i krajoznawstwa;
11. Wspieranie dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
16. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
17. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
18. Promocja i organizacja wolontariatu;
19. Działalność charytatywna;
20. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wychowawcza, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację wszelkich form aktywności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.
2. Prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, targów oraz innych form edukacji grupowej i indywidualnej.
3. Organizację wszelkich form aktywności z zakresu kultury i sztuki.
4. Organizację wszelkich form aktywności z zakresu sportu, rekreacji, rehabilitacji, rewalidacji, turystyki i krajoznawstwa.
5. Organizację wszelkich form wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Promocję i organizację wolontariatu i działalności charytatywnej.
7. Działalność wydawniczą, publikacje i wystąpienia publiczne.
8. Współpracę z osobami fizycznymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji w kraju i zagranicą.
9. Pozyskiwanie środków z funduszy prywatnych, rządowych, samorządowych, darowizn, dotacji, subwencji, grantów oraz innych przewidzianych prawem.
§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (dwa tysiące sto złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych,
6. dochodów z działalności gospodarczej,
7. środków pozyskanych z funduszy prywatnych, samorządowych, państwowych i międzynarodowych,
8. innych prawnie dopuszczalnych źródeł.
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji, chyba że inna jest wola spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Zarząd Fundacji.
§ 12
1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób. Członków Zarządu powołują Fundatorzy.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd wybiera spośród swojego składu Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
6. Członkostwo w Zarządzie może ustać także na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Zarządu
b) śmierci członka Zarządu
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 14
Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji i jej reprezentacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Zmiana Statutu
§ 15
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.
§ 16
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 17
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej.

Likwidacja Fundacji.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 19
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 20
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Statut w nowym brzmieniu przyjęty jednogłośnie przez:
Zarząd Fundacji 10.02.2017 r. oraz Radę Fundacji 13.02.2017 r.


Pobierz Statut Fundacji FLY

Zawieszone zajęcia UTW

-W związku z sytuacją, mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, od poniedziałku 26 października, na okres dwóch tygodni, tj. do 8 listopada, zawieszamy zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY. Biuro w tym czasie nie będzie przyjmować interesantów. Jesteśmy z...

Czytaj więcej
Zmiany w planie UTW

- odwołane zajęcia z j.angielskiego z p. Anidą Kosińką-Wożniak 29.10.2020 r. (czwartek 10.15) -wykłady pt. "Biblia", "Prawosławie" i "Wierzący inaczej" z p. Janem Siedlikiem rozpoczną się od listopada w 2-gi i 4-ty poniedziałek -najbliższy lektorat języka niemieckiego z p. Gerardem...

Czytaj więcej
Czytaj wszystkie.
Nowe grupy j. angielskiego09 October 2020

Serdecznie zapraszamy na nową grupę lektoratu j. angielskiego dla zaawansowanych....

Czytaj więcej
Zakończenie letniej edycji Latino Dance01 October 2020

W tanecznym rytmie grupa "Latino dance" pod kierunkiem Eli Jancy...

Czytaj więcej
Turystyka piesza - informacje organizacyjne23 September 2020

Terminy i miejsca najbliższych spotkań w poszczególnych grupach Turystyki pieszej:...

Czytaj więcej
Ruszają zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku23 September 2020

Nadeszła jesień, pora wrócić na zajęcia! Od 5 października zapraszamy...

Czytaj więcej
Promocja książki Macieja Tomaszewskiego30 June 2020

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza na promocję książki Macieja...

Czytaj więcej
Weźmisz czarno kure ... Porady wiedźmy Flaj cz. 617 June 2020

W duszy słońce, za oknem słońce, a my nadal w...

Czytaj więcej
Czytaj wszystkie

Nasze zajęcia

Wykłady

Spotkania popularnonaukowe o bardzo szerokiej tematyce. Historia, geografia, psychologia, socjologia, kultura iw wiele innych dziedzin...

Opis zajęć

Lektoraty

Nauka języków obcych na wielu poziomach. To doskonałe ćwiczenia naszej pamięci i mnóstwo świetnej zabawy...

Opis zajęć

Zajęcia Art&Pasje

Zajęcia z różnych dziedzin sztuki oraz rozwijające pasje i zainteresowania - dla każdego!

Opis zajęć

Zajęcia ruchowe

Zajęcia rekreacji ruchowej, które pozwolą utrzymać dobrą formę. Duży wybór zajęć o zróżnicowanym tempie i intensywności ćwiczeń.

Opis zajęć

Warsztaty komputerowe

Zajęcia, które pozwolą oswoić komputer, smartfona, iPhona, tablet, czy telewizor smart.. To przepustka do XXI wieku - umiejętności dziś po prostu niezbędne...

Opis zajęć

Plan zajęć UTW w roku 2019/2020

(WSKAZÓWKA - Kliknięcie w nazwę zajęć w planie wyświetla szczegółowe o nich informacje)

Print
Poniedziałek
 • 09:45 - 10:45

  Podróże po Bałkanach

  Katarzyna Skała

  Co łączy Tatry z chorwackim Adriatykiem? Gdzie odbywa się najbardziej szalony festiwal w Europie? Bez czego nie wyobrażają sobie życia mieszkańcy Bałkanów? Odpowiedź na te i szereg innych pytań znajdziecie Państwo podczas zajęć zatytułowanych „Niezwykła Słowiańszczyzna”. W ramach cyklu, prowadzonego przez doktorantów z Uniwersytetu Gdańskiego, pragniemy przybliżyć słuchaczom zarówno kulturę, tradycje i zwyczaje krajów słowiańskich, jak i opowiedzieć o miejscach wartych odwiedzenia, zarekomendować najciekawszą literaturę czy filmy z regionu oraz podyskutować o bieżących wydarzeniach. Szczególną uwagę chcielibyśmy skupić na Słowianach Południowych, a więc krajach takich jak Chorwacja, Serbia czy Bośnia i Hercegowina, ale nie zapomnimy z pewnością o sąsiadach z Ukrainy czy Rosji, a nawet o rodzimych akcentach. Zapraszamy we wspólną podróż po niezwykłej Słowiańszczyźnie!

 • 11:00 - 11:45

  Spotkanie z Biblią

  Jan Siedlik

  Jak czytać i interpretować Biblię? Czy proroctwa biblijne spełniają się na przestrzeni dziejów? Czy wydarzenia opisane w Biblii znajdują potwierdzenie w odkryciach archeologicznych i wiedzy naukowej? Na takie pytania uczestnicy postarają się znaleźć odpowiedzi podczas zajęć.

  (II i IV poniedziałek miesiąca)

 • 12:00 - 12:45

  Prawosławie

  Jan Siedlik

  Podczas wykładów popularnonaukowych uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia dotyczące prawosławia. Oglądają film na dany temat, dowiadują się o aktualnych wydarzeniach z życia współczesnego prawosławia, słuchają śpiewu cerkiewnego oraz zgłębiają tajniki sztuki ikonopisarstwa.

  (II i IV poniedziałek miesiąca)

 • 13:00 - 13:45

  Wierzący inaczej

  Jan Siedlik

  Polska w większości wyznania katolickiego, zawsze była gościnna do Inaczej Wierzących - Żydów, Tatarów, Ewangelików... Oni to wnosili  i nadal wnoszą - choć są w mniejszości - duży wkład w rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny Rzeczpospolitej. Dlatego warto poznać ich wiarę, obrzędy i zwyczaje. Serdecznie zapraszamy.

  (II i IV poniedziałek miesiąca)

Wtorek
 • 10:30 - 11:30

  Psychologia poznawcza

  Elżbieta Piasecka

  Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej. Zdobędą informacje na takie tematy, jak: żywioły, typy charakterów, emocje, osobowość, asertywność. Będą również testy rysunkowe i testy psychogeometryczne.

  rozpoczęcie zajęć od 20.10.2020 r.

 • 12:00 - 13:00

  Psychologia poznawcza

  Elżbieta Piasecka

  Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej. Zdobędą informacje na takie tematy, jak: żywioły, typy charakterów, emocje, osobowość, asertywność. Będą również testy rysunkowe i testy psychogeometryczne.

  rozpoczęcie zajęć od 20.10.2020 r.

Środa
 • 11:15 - 12:00

  Spotkania przy samowarze

  Elżbieta Skupińska-Dybek

  Ruś w legendach, przysłowiach, tradycji ludowej i wierzeniach.

  rozpoczęcie zajęć od 21.10.2020 r.

 • 12:00 - 14:00

  Ciekawi Świata

  Seria zajęć w Centrum Nauki Experyment w formie wykładowo-warsztatowej. Zajęcia raz w miesiącu. 

   

   

Czwartek
 • 09:00 - 10:00

  Spacerki po Trójmieście

   Roman Mroczkowski

  „Spacerki po Trójmieście” z licencjonowanym przewodnikiem 

  Fundacja FLY stworzyła dla swoich seniorów możliwość poznawania świata, Polski, ale także najbliższej okolicy. Temu celowi służą „Spacerki po Trójmieście”. Raz w miesiącu udajemy się z Panem Romanem Mroczkowskim – licencjonowanym przewodnikiem, na zwiedzanie Trójmiasta. Trasy spacerów uwzględniają najbardziej znane w naszym regionie miejsca turystyczne, ale również te mniej odwiedzane przez turystów, jednak warte poznania.

   

 • 10:00 - 11:00

  English Book Club

  Anida Kosińska-Woźniak

  Book Club (Angielski Klub Książki). Każde spotkanie będzie dotyczyło innej książki. Na pierwszy ogień pójdzie „Forest Gump”. Rozmowy będą luźne i inspirujące do…kolejnych rozmów. Oczywiście po angielsku.

  (1 x w miesiącu)

  najbliższe zajęcia odbędą się 05.11 o godz. 10:00

Piatek
 • 09:00 - 10:00

  Podologia - dolegliwości stóp i paznokci

   

  Liliana Southwell

  wykłady z fizjoterapeutą

  Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak zapobiegać postępom i nawrotom chorób stóp i paznokci, jak walczyć z różnymi dolegliwościami i odzyskać dawną sprawność fizyczną. Jakie ćwiczenia stosować, czym się kierować przy wyborze sprzętu ortopedycznego. Na te i wiele innych pytań odpowie dyplomowana i doświadczona fizjoterapeutka.

  zajęcia raz w miesiącu

  rozpoczęcie zajęć od 30.10.2020 r.

 • 10:00 - 11:00

  Prawo na co dzień

  Tomasz Zienowicz

  Adwokat, doktor nauk prawnych i specjalista z zakresu publicznego prawa gospodarczego, handlowego i cywilnego omówi takie zagadnienia, jak: prawo spadkowe, prawo konsumenckie, odszkodowania, darowizny oraz tematy zgłoszone przez słuchaczy.

 • 11:00 - 12:00

  Kultura i sztuka Rosji

  Larysa Suchodolskaya - Tomczak

  Podczas zajęć uczestnicy poznają kulturę i sztukę Rosji, znane osobistości, zabytkowe miejsca i słynne utwory muzyczne. Przykładowa tematyka wykładów: „Anna German – biografia, twórczość”, „Rola piosenki w kulturze i na estradzie”; „Edyta Piecha - biografia, wkład w rozwój estrady rosyjskiej”; „Bułat Okudżawa”; „W. Wysocki – biografia, twórczość”; „Kinematografia rosyjska”; „Kantor – rewolucja w malarstwie”. Omawiane będą przede wszystkim tematy zasugerowane przez słuchaczy.

Dołącz do nas

Zapisz się na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY.
Dołącz do ponad 1600 szczęśliwych 55+...Nie zwlekaj!

Copyright © Fundacja FLY 2020