Fundacja FLY

Wierzę, że mogę góry przenosić...

Fundacja FLY, Gdynia, ul. Świętojańska 36/2. Tel. 693-99-60-88, 517 38 38 28. E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BNP Paribas Bank Polska SA nr 69 1750 0012 0000 0000 3735 6956

Aktualności Fundacji FLY

UWAGA! Czas podany w cenniku oznacza całkowity czas wizyty przeznaczony dla Pacjenta,
obejmuje czas na przygotowanie i czas zabiegu, 

ĆWICZENIA NA PRZYRZĄDACH

Ćwiczenia na przyrządach Pojedyncze zabiegiKarnet 6 zabiegówKarnet 10 zabiegówKarnet 6 zabiegów
z legitymacją FLY
Karnet 10 zabiegów
z legitymacją FLY
30 minut20,00108,00180,0096,00160,00
60 minut40,00216,00360,00192,00320,00

ĆWICZENIA INDYWIDUALNE Z FIZJOTERAPEUTĄ ORAZ TERAPIE

Ćwiczenia z terapeutą, terapia indywidualna, drenaż limfatyczny, terapia neurologiczna, Terapia uroginekologiczna, Terapia blizn

Ćwiczenia z fizjoterapeutą Pojedyncze zabiegiKarnet 6 zabiegówKarnet 10 zabiegówKarnet 6 zabiegów
z legitymacją FLY
Karnet 10 zabiegów
z legitymacją FLY
30 minut60,00324,00540,00288,00480,00
60 minut100,00540,00900,00480,00800,00

UWAGA! Terapia neurologiczna, Terapia uroginekologiczna oraz Terapia blizn - tylko 60 minut!

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia grupoweRaz w tygodniuDwa razy w tygodniu
Pierwsze zajęciabezpłatniebezpłatnie
Karnet miesięczny50,0090,00
Karnet 3-miesięczny120,00220,00

MASAŻE

Masaże   Pojedyncze zabiegiKarnet 6 zabiegówKarnet 10 zabiegówKarnet 6 zabiegów
z legitymacją FLY
Karnet 10 zabiegów
z legitymacją FLY
30 minut50,00270,00450,00240,00400,00
60 minut100,00540,00900,00480,00800,00
90 minut
tylko całościowy
150,00810,001350,00720,001200,00

LASEROTERAPIA

LaseroterapiaPojedyncze zabiegiKarnet 6 zabiegówKarnet 10 zabiegówKarnet 6 zabiegów
z legitymacją FLY
Karnet 10 zabiegów
z legitymacją FLY
od 15 minut10,0054,0090,0048,0080,00

TAPING

Taping Pojedyncze zabiegiKarnet 6 zabiegówKarnet 10 zabiegówKarnet 6 zabiegów
z legitymacją FLY
Karnet 10 zabiegów
z legitymacją FLY
20 minut30,00162,00270,00144,00240,00
Jako uzupełnienie
terapii indywidualnej
10,0054,0090,0048,0080,00

OPŁATY INNE

Oplata rejestracyjna (za nieodwołaną wizytę) 50% stawki

Tu jest miejsce dla każdego...

Masz 55+ i...
Szukasz możliwości miłego, pożytecznego spędzenia czasu wolnego – przyjdź do nas...
Przyjechałeś do Trójmiasta, nie masz znajomych, nie wiesz, co zrobić – przyjdź do nas...
Chcesz poznać nowych ludzi w Twoim (wciąż młodym) wieku – przyjdź do nas...
Chcesz zdobyć nową wiedzę i umiejętności – przyjdź do nas...
Chcesz beztrosko podróżować w fajnym towarzystwie, zwiedzać Polskę i świat – przyjdź do nas...
Chcesz robić coś dobrego i pożytecznego, pomagać innym, udzielać się w wolontariacie – przyjdź do nas...
Chcesz odzyskać sprawność fizyczną, poprawić stan zdrowia, czuć się dobrze – przyjdź do nas...
Chcesz dzielić z innymi swoje pasje i zainteresowania – przyjdź do nas...

Jesteś młodszy niż 55 i...
Jesteś uczniem kl. VI-VIII podstawówki lub kl. I szkoły średniej i masz problemy w nauce, a bardzo, ale to bardzo chcesz się podciągnąć – przyjdź do nas...
Chcesz robić coś dobrego i pożytecznego, pomagać innym, udzielać się w wolontariacie – przyjdź do nas...

Czas trwania projektu: 
od 01.02.2014 do 31.12.2014


Założenia: 
Projekt dotyczy organizacji w 2014 roku siedmiu jednodniowych wycieczek edukacyjno-krajoznawczych po Pomorzu i Kaszubach dla grupy 336 gdyńskich seniorów: Celem projektu jest pokazanie piękna Pomorza, Słowińskiego Parku Narodowego, Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, czy Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej oraz przepięknej Ziemi Kaszubskiej i Kociewskiej, rezerwaty przyrody, liczne pomniki przyrody, a także bezcenne obiekty kultury materialnej, zamki, muzea i skanseny.

Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu

Radosław Daruk

Wiceprezes Zarządu

Dorota Kitowska

Członek Zarządu

Łukasz Kitowski

Zadania Zarządu:
(określone w Statucie Fundacji)

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

STATUT FUNDACJI FLY

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja FLY, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Dorotę Kitowską, Radosława Daruka oraz Arkadiusza Wróblewskiego, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Hannę Warońską w kancelarii notarialnej w Gdyni, Pl. Kaszubski 8/209 w dniu 24 maja 2012r. (repertorium A nr 3630 na rok 2012). Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja może posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Gdynia
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.
§ 6
Celami Fundacji są:
1. Wspieranie we wszelkich formach rodzin i osób w trudnej sytuacji, wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnych oraz wyrównywania szans tych osób;
2. Rozwój obywateli przez prowadzenie na ich rzecz działań z zakresu edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, sportu i rekreacji, ochrony zdrowia i rehabilitacji;
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4. Prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnych.
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
7. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
8. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
10. Propagowanie wszelkich form turystyki i krajoznawstwa;
11. Wspieranie dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
13. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
14. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
15. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
16. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
17. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
18. Promocja i organizacja wolontariatu;
19. Działalność charytatywna;
20. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wychowawcza, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację wszelkich form aktywności z zakresu edukacji, oświaty i wychowania.
2. Prowadzenie kursów, warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań, targów oraz innych form edukacji grupowej i indywidualnej.
3. Organizację wszelkich form aktywności z zakresu kultury i sztuki.
4. Organizację wszelkich form aktywności z zakresu sportu, rekreacji, rehabilitacji, rewalidacji, turystyki i krajoznawstwa.
5. Organizację wszelkich form wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Promocję i organizację wolontariatu i działalności charytatywnej.
7. Działalność wydawniczą, publikacje i wystąpienia publiczne.
8. Współpracę z osobami fizycznymi, władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji w kraju i zagranicą.
9. Pozyskiwanie środków z funduszy prywatnych, rządowych, samorządowych, darowizn, dotacji, subwencji, grantów oraz innych przewidzianych prawem.
§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.
§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2100 zł (dwa tysiące sto złotych), z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych,
6. dochodów z działalności gospodarczej,
7. środków pozyskanych z funduszy prywatnych, samorządowych, państwowych i międzynarodowych,
8. innych prawnie dopuszczalnych źródeł.
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji, chyba że inna jest wola spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
5. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Zarząd Fundacji.
§ 12
1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób. Członków Zarządu powołują Fundatorzy.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd wybiera spośród swojego składu Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
6. Członkostwo w Zarządzie może ustać także na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej przez członka Zarządu
b) śmierci członka Zarządu
§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Sposób Reprezentacji
§ 14
Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji i jej reprezentacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Zmiana Statutu
§ 15
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na podstawie uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.
§ 16
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 17
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej.

Likwidacja Fundacji.
§ 18
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 19
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 20
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Statut w nowym brzmieniu przyjęty jednogłośnie przez:
Zarząd Fundacji 10.02.2017 r. oraz Radę Fundacji 13.02.2017 r.


Pobierz Statut Fundacji FLY

Zmiany w planie

Aktualności UTW

Zawieszone zajęcia od 12 marca 2020 do odwołania z powodu COVID-19 zostają zawieszone wszystkie zajęcia. Bądźcie z nami online! 

Czytaj więcej
Czytaj więcej
Promocja książki Macieja Tomaszewskiego

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zaprasza na promocję książki Macieja...

Czytaj więcej
Weźmisz czarno kure ... Porady wiedźmy Flaj cz. 6

WEŹMISZ CZARNO KURE…PORADY WIEDŹMY FLAJ – czyli rzut okiem na...

Czytaj więcej
Wirtualne zajęcia z ziołolecznictwa

Zapraszamy na wirtualne zajęcia o ziołolecznictwie naszej wolontariuszki, Pani Doroty...

Czytaj więcej
Letnie zajęcia ruchowe

Czas rozruszać się po długim okresie bezczynności! Dlatego Fundacja FLY...

Czytaj więcej
Ostatnie pożegnanie naszego Przyjaciela

W czwartek 4.06 po raz ostatni pożegnamy naszego Wykładowcę i...

Czytaj więcej
Odszedł nasz Przyjaciel, Wiesław Witt

Pogrążyła nas w smutku wiadomość, że dzisiaj rano odszedł nasz...

Czytaj więcej
Czytaj wszystkie aktualności...

Copyright © Fundacja FLY 2020