Czas trwania projektu: od 01.03.2014 do 31.12.2014

Założenia:

Projekt dot. organizacji zajęć i warszt. edukacyjnych, artystycznych, hobbystycznych, komputerowych oraz rekreacyjno-ruchowych dla osób starszych oraz stworzenie możliwości aktywnego udziału w kulturze (udział w spektaklach teatralnych, projekcjach filmów, wystawach, zwiedzaniu muzeów, wycieczki edukacyjne), w oparciu o wolontariat. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia starszych mieszk. Gdyni przez zaktywizowanie ich do udziału w bogatej ofercie zajęć.

Projekt przyczyni się do trwałego zwiększ. oferty zajęć dla mieszkańców Gdyni, w szczególności do rozszerzenia zakresu rezultatów osiągniętych w ramach ASOS 2012-2013, a także do zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym przez ich udział w wolontariacie kompetencji, zwiększenie ich udziału w kulturze oraz integracje wewnątrzpokoleniową. Poza ofertą regularnych zajęć projekt przewiduje wydanie min. 10 n-rów miesięcznika o tematyce społecznej w oparciu o wolontariat. Projekt obejmuje organizację 92 grupy zajęciowych dla 700 mieszkańców Gdyni w wieku 60+. Zajęcia oraz inne działania w projekcie
prowadzić będzie grupa 67 wolontariuszy (m.in. osoby w wieku poprodukcyjnym), których kompetencje zostaną zwiększone o wiedzę z zakresu edukacji osób starszych). Zajęcia odbywać się będą wg stałego tyg. harmonogramu w lok. Fundacji w centrum miasta z dogodnym dojazdem ze wszystkich dzielnic. Od zajęć komercyjnych projekt odróżnia się minimalną odpłatnością dla beneficjentów na poziomie 35 zł

Realizacja:

Wszystkie zakładane cele w projekcie zostały w pełni zrealizowane. Przez zorganizowanie bogatej oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, hobbystycznych, rekreacyjno-ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat udało się zaktywizować 700 starszych mieszkańców Gdyni. Zaangażowanie w regularne zajęcia i włączenie do społeczności aktywnych seniorów przeciwdziałało marginalizacji osób starszych. Podwyższono kompetencje cyfrowe osób starszych przez aktywny udział w zorganizowanych warsztatach komputerowych. Seniorzy rozwinęli pasje i zainteresowania, na które wcześniej nie mieli czasu. Projekt promował wolontariat kompetencji dzięki informowaniu mieszkańców Gdyni o wolontariuszach zaangażowanych w projekt za pośrednictwem wydawanej gazety, Internetu, mediów oraz w czasie wszelkich organizowanych w ramach projektu imprez, wydarzeń. Wydawanie gazety o tematyce informacyjnej, społecznej, kulturalnej wypromowało oferty edukacyjnej wśród osób starszych. Zorganizowanie bogatej oferty zajęć edukacyjnych (wykładów, lektoratów, zajęć artystycznych, hobbystycznych, rekreacyjno-ruchowych i warsztatów komputerowych) w oparciu o wolontariat, udział beneficjentów w życiu kulturalnym (spektakle teatralne, seanse filmowe, wystawy, galerie, muzea, wycieczki edukacyjne) rozwinęło ofertę edukacyjno-kulturalną dla starszego pokolenia gdynian.

Rezultaty:

W projekcie osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty: Zwiększenie liczby nowych słuchaczy; Zwiększenie liczby nowych zajęć; Zwiększenie przeciętnej miesięcznej liczby godzin zajęć dla osób starszych; Zwiększenie liczby nowych wolontariuszy zaangażowanych w działania na rzecz Seniorów; Zwiększenie liczby wydanych numerów gazety społecznej promującej aktywność seniorów; Zwiększenie liczby osób starszych, które podwyższą swoje kompetencje cyfrowe; Zwiększenie liczba osób starszych uczestniczących w kulturze. Ponadto z inicjatywy wolontariuszy przy aprobacie i poparciu beneficjentów Zarząd Fundacji w czerwcu podjął uchwałę powołującą Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY. Udało się stworzyć miejsce przyjazne dla Seniorów, gdzie z przyjemnością spędzają czas w oczekiwaniu na zajęcia lub odpoczywając po nich. Wykładowcy oraz sami uczestnicy zauważyli, że tworzą społeczność, którą łączą wspólne pasje i zainteresowania, aktywność, otwartość na innych. Uczestnicy niejednokrotnie przełamują swoje słabości, pokonują trudności, podnosząc swoja samoocenę. W swoich grupach znajdują wsparcie nie tylko w sprawach związanych bezpośrednio z zajęciami, ale często w codziennych problemach. Wyjście do teatru, kina oraz zabawy integracyjne odegrały dużą rolę w działaniach integrujących i społecznościotwórczych. Zaobserwowano wiele przypadków aktywizowania osób starszych przez samych uczestników. Umiejętności zdobyte na kursach komputerowych pozwalają korzystać z nowoczesnych i szybkich form kontaktów oraz zdobywać użyteczne informacje. Podwyższają poziom kompetencji w tym zakresie. Chętnie sięgają po nowe technologie, o czym świadczy duże zainteresowanie warsztatami obsługi tabletu.

Budżet:

Całkowity koszt: 348 964 zł
Dotacja MPiPS: 199 999 zł

Nr projektu: 4404/ASOS/2014