USTALENIA WSTĘPNE

 1.  Organizatorem konkursu jest Fundacja Fly z siedzibą w Gdyni;
 2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. Przedmiotem konkursu jest praca tekstowa dotycząca noworocznych marzeń.
 3. Autor najlepszej prac otrzyma nagrodę w postaci Vouchera Rehabilitacyjnego do wykorzystania w Centrum Rehabilitacji przy Fundacji Fly na kwotę 100zł i plecak na miejskie wycieczki z nagrodami niespodziankami. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagrodzona praca zostanie wydrukowana w miesięczniku Gdyński IKS oraz na łamach mediów internetowych Fundacji FLY po wcześniejszej korekcji przez upoważnionego redaktora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  a) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
  c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 ZASADY KONKURSU

 1.  Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Ostateczny termin nadsyłania prac to 15.12.2020
 2. Do konkursu przyjmowane są prace pisane prozą w dowolnej konwencji literackiej (opowiadanie, list itp.) o objętości do 1 strony A4, napisane w języku polskim i dotąd niepublikowane.
 3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną pracę.
 4. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie www.fundacjafly.pl i www.facebook.com/FundacjaFly w dniu 21.12.2020r.
 5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

WYSYŁANIE PRAC

 1.  Pracę konkursową można nadsyłać:
  drogą elektroniczną na adres mailowy: konkurs@fundacjafly;
  osobiście do skrzynki na listy przy drzwiach biura Fundacji FLY w Gdyni, ul. Świętojańska 36/2, I piętro – w kopercie z dopiskiem KONKURS „Marzenia do spełnienia”.
 2. Do pracy konkursowej bezwzględnie należy dołączyć oświadczenie:
  „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia. Artykuł jest mojego autorstwa, a wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące artykułu należą do mnie i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na nieodpłatną publikację artykułu przekazanego redakcji Fundacji Fly w miesięczniku Gdyński  IKS oraz na łamach www i funpage’u Fundacji.”
 3. Czytelne dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć w mailu bądź pod zgodą na publikację załączoną w tej samej kopercie do konkursowej treści - są to dane obowiązkowe.

 JURY KONKURSU

 1.  Radosław Daruk – Prezes Fundacji Fly;
 2. Dorota Kitowska – Redaktor Naczelna miesięcznika „Gdyński IKS”;
 3. Irena Majkowska – redaktor i korektor miesięcznika „Gdyński IKS”;
 4. Sławomira Tomaszewska – promocja i reklama Fundacja Fly.

 SPOSÓB OCENY PRAC

 1. Prace oceniane są przez Jury.
 2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna i emocjonalna, samodzielność i oryginalność.
 3. Oceny prac są niejawne.
 4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2020 r. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię, nazwisko) autora zwycięskiej pracy.
 5. Laureat zostanie również powiadomiony drogą mailową lub telefonicznie

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1.  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
 4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.